Tillsyn och kvalitetssäkring av verksamheten i fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

Motion 2010/11:A233 av Olle Thorell (S)

av Olle Thorell (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att verksamheten i fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin är av sådan karaktär att deltagare inte utnyttjas som reguljär arbetskraft och att uppgifterna är meningsfulla.

Motivering

I jobb- och utvecklingsgarantins fas tre ska en arbetssökande erbjudas arbetsuppgifter hos en anordnare (arbetsgivare). Arbetsuppgifterna får anordnas av privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. Anordnaren betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar. Samtidigt får anordnaren 225 kronor per person och anvisningsdag för att täcka handledarkostnader med mera. Genom sysselsättningen får den arbetssökande en möjlighet att skaffa sig erfarenheter, meriter och färska referenser.

Sysselsättning i fas tre kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som ordinarie personal inte hinner med och som höjer kvaliteten i verksamheten.

Det har kommit till min kännedom att deltagare i fas tre faktiskt utför reguljärt arbete. Detta innebär att den arbetssökande hamnar i en svår situation på arbetsplatsen då hans eller hennes lojalitet med medarbetarna där gör att man inte vill klaga på sina arbetsuppgifter.

De arbetslösa som jag har varit i kontakt med berättar att då de frågat Arbetsförmedlingen om de utövar någon tillsyn av att de arbetsuppgifter som utförs stämmer med regelverket har de fått till svar att AF inte har vare sig ansvar eller möjlighet att utöva någon sådan tillsyn. Detta är en märklig ordning som enligt min mening inte borde få förekomma.

Stockholm den 18 oktober 2010

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)