Tillståndshanteringen och avgiftsbelastningen för säsongsföretag

Motion 2010/11:N347 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverken för säsongsföretag.

Motivering

Företag och företagare är grunden till vår välfärd. Det är de som skapar arbete, välstånd och tillväxt. Företagens omfattning, driftsform och verksamhet varierar i stor utsträckning. Därför är det av oerhörd vikt att vi har en flexibel lagstiftning som tar hänsyn till dessa faktorer.

Tyvärr är så inte fallet. Säsongsföretag är, vilket namnet antyder, oftast verksamma under ett fåtal månader om året. Deras verksamhet har inte alltid lika stor omfattning eller omsättning som större företag som är verksamma året om, men är likväl av betydande art för turistnäringen och glesbygden. Nuvarande lagstiftning tar inte hänsyn till dessa skillnader. Genom att underlätta regelbördan främjas företagandet på mindre orter och på landsbygden. Som exempel kan ansökningsavgifter för servering av mat eller alkoholhaltiga drycker nämnas – där tar man ut en lika stor avgift för säsongsföretag som för företag verksamma året om. En del av den avgift som erläggs används till att bekosta den tillsyn av företaget som kommunen utför. Då företaget endast är i drift ett begränsat antal månader minskar också behovet av så kallad administrativ inre tillsyn. Den fasta tillsynsavgiften bör därför fördelas över de månader som verksamheten bedrivs. Den rörliga tillsynsavgiften som baseras på årsomsättning av alkoholförsäljningen bör därför kvarstå, i likhet med gällande lag, som en fast summa då den baseras på behovet av yttre tillsyni verksamheten. Av ovanstående anledningar bör regeringen göra översyn av befintlig lagstiftning så att den anpassas till driftsform, verksamhetens omfattning, behov och verksamhet. Regeringen bör vidare utreda möjligheten för en rättvisare avgiftsbelastning och tillsynsavgiftshantering för säsongsföretag.

Stockholm den 15 oktober 2010

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)