Tillståndsgivning

Motion 2019/20:1359 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)

av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare för att bedriva verksamhet enligt skollagen, socialtjänstlagen, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor för huruvida man får tillgång till kvalitativ välfärd. Likvärdigheten håller samman Sverige och människor ska känna trygghet inför att den välfärd som erbjuds håller hög kvalitet.

Välfärdstjänsterna finansieras gemensamt vilket innebär att det inte är någon marknad. Detta eftersom en marknad kännetecknas av att det sätts ett pris och en produktionsnivå där utbud och efterfrågan möts. Istället bygger välfärden på att vi garanterar varandra vissa tjänster och det är behovet, inte betalningsförmågan, som styr. Det ställer naturligtvis höga krav på att utforma och omforma system som gör att varje skattekrona ger högsta nytta.

Det ska vara ordning och reda i välfärden. Då måste det finnas likvärdiga villkor. Kvalitet är kärnan som måste prägla hela välfärden och vägen till en kvalitativ välfärd går via insyn, tillsyn och högt ställda krav. Detta tillsammans med att professionen och användarna har utrymme att själva välja och påverka. Då kan det inte vara som vi har det idag, att offentliga aktörer inte behöver ha tillstånd att starta verksamheter som lyder under skollag, socialtjänstlag, LSS eller hälso- och sjukvårdslagen medan fristående står inför helt andra tillståndsförfaranden.

Undertecknade vill införa en generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden för alla att bedriva verksamhet enligt skollagen, socialtjänstlagen, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen samt att riksdagen ställer sig bakom det som anförts i motionen om att se över en generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare för att bedriva verksamhet enligt skollagen, socialtjänstlagen, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen.

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

Maria Stockhaus (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)