Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning

Motion 2021/22:862 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)

av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kriskommission bör tillsättas för att hantera frågorna om Sveriges framtida elförsörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler larm kommer om kraftiga obalanser och brister i den svenska elförsörjningen, och rent av hotande elbrist i delar av landet vintertid under perioder med stora elbehov. Företag nekas nyetablering i södra Sverige till följd av att elbolagen inte kan garantera elförsörjningen. Även i Storstockholm och andra större städer finns problem, inte minst när det gäller nätkapacitet.

Orsakerna är flera, och däribland kan nämnas nedstängning av kärnkraftsreaktorer som skapat obalanser i elförsörjningen i södra Sverige, ojämn elproduktion från förnybara energikällor, brister i utbyggnaden av nätkapaciteten och straffbeskattning av kraftvärmeverk som slår undan benen på reservkraften.

Samtidigt vill vi av miljöskäl elektrifiera allt fler delar av vårt samhälle. Situationen är ohållbar. För ett välfärdsland som Sverige som traditionellt varit självförsörjande med relativt billig och miljövänlig el är det helt orimligt att vi ens ska behöva diskutera allvarliga problem med elförsörjningen.

Vi föreslår därför att en kriskommission tillsätts för att hantera frågorna om Sveriges framtida elförsörjning. I denna kommission bör bland annat ingå representanter för politiken, energiföretagen, industrin, transportnäringen, näringslivsorganisationer, fackliga organisationer och de svenska kommunerna.

Jan Ericson (M)

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)