Tillgängligheten i bostaden och samhället

Motion 2009/10:C259 av Renée Jeryd och Christina Oskarsson (s)

av Renée Jeryd och Christina Oskarsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en inventering av tillgängligheten i ett vidare samhälleligt perspektiv.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av systemet med bostadsanpassningsbidraget.

Motivering

Boverkets beräkningar visar att det i dag saknas hiss i ca 75 000 trappuppgångar i flerfamiljshus med tre våningar. För den allt äldre befolkningen innebär det en allt mer begränsad tillgänglighet och därmed ett begränsat livsrum.

En annan sak som begränsar äldres livsrumskvalitet är problemet med den personliga hygienen. Många äldre som är stela i kroppen eller drabbade av yrsel kan ah svårt sköta sin hygien när de måste upp i ett badkar för att duscha. Många äldre människor i äldre lägenheter vill byta ut sina badkar mot duschar och detta gör inte fastighetsägaren utan hänvisar till kommunen och att man där får söka bostadsanpassningsbidrag.

Socialdemokratins ambition inom äldrevården är att fler skall bo kvar så länge som de själva önskar med hjälp av service i hemmet från hemtjänsten. Därför finns det all anledning att göra en översyn av behovet av hissar i flerfamiljshus i syfte att möta behovet av ökad hemtjänst i hemmen samt att möjliggöra för äldre att delta i samhällslivet. En ökad tillgänglighet innebär att de äldre och de funktionshindrade kan bo kvar längre. Som resultat av detta skulle vi se ett minskat lidande men även lägre kostnader för vård och omsorg.

Men tillgänglighetesproblematiken tar inte slut i lägenheten. Den fysiska planeringen och strukturen av samhället påverkar i allra högsta grad tillgängligheten. Det står klart att vi behöver bygga fler attraktiva och tillgängliga bostadsområden.

Då lägenheternas bristande tillgänglighet är ett problem bör det göras en översyn av systemet med ansökning av bostadsanpassningsbidrag. Det bör även genomföras en inventering av den övergripande tillgängligheten i samhället. Något som en sådan översyn kan överväga är investeringsstimulanser för exempelvis byggandet av hissar i flerfamiljshus. Behovet samt resultatet presenteras för riksdagen.

Stockholm den 29 september 2009

Renée Jeryd (s)

Christina Oskarsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)