Tillgänglighet för rörelsehindrade

Motion 2004/05:Bo213 av Sven Brus och Yvonne Andersson (kd)

av Sven Brus och Yvonne Andersson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att underlätta rörelsehindrades tillgänglighet.

Motivering

"Enkelt åtgärdade hinder för tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser."

Denna förpliktande utfästelse återfinns i den nationella handlingsplanen för handikappolitik. Planen syftar till att fram till år 2010 tillgängliggöra tusentals myndigheter, livsmedelsaffärer, kommunkontor, museer, biografer och skolor som funktionshindrade i dag inte kan besöka. Handlingsplanen saknar dock de kraftfulla medel som garanterar att nuvarande tillgänglighetshinder verkligen undanröjs. Inte ens alla myndigheter lever alltid upp till handlingsplanens tillgänglighetskrav. Därmed skapas inte de nödvändiga förebilderna. Redan idag ligger arbetet efter den uppgjorda tidsplanen. På många håll har man inte ens kommit igång med arbetet.

De goda intentionerna i den av riksdagen antagna handlingsplanen för tillgänglighet löper risk att bli verkningslösa eftersom kraven inte är förenade med någon form av sanktioner om de inte uppfylls.

För att uppnå det önskade resultatet krävs starkare formuleringar i lagtexten samt sanktioner i de fall kraven inte uppfylls.

Stockholm den 24 september 2004

Sven Brus (kd)

Yvonne Andersson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)