Tillgänglighet för personer med funktionshinder

Motion 2011/12:A285 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om funktionshinder som diskrimineringsgrund.

Motivering

I USA lagfäste man 1990 ADA, Americans with Disabilities Act, som innebär i korthet att det är förbjudet att diskriminera personer med funktionshinder när det gäller fysiskt tillträde till offentliga eller privata inrättningar.

Lagen är en så kallad medborgarrättslag (civil rights law) av samma typ som tidigare lagar som förbjuder diskriminering av svarta och kvinnor, som förbjuder affärsidkare, myndigheter, ”kommuner” att ha otillgängliga lokaler. En individ med funktionshinder får inte diskrimineras när det gäller att komma i åtnjutande av varor, tjänster och fördelar vid allmänna platser och tänkbara arbetsplatser.

Den som bedriver verksamheten måste göra de anpassningar som behövs – om det inte går att visa att detta skulle belasta verksamheten på ett orimligt sätt. Man måste då hitta andra lösningar för att tillhandahålla servicen.

En rapport utförd av Svenska Handikappinstitutet konstaterar att USA till följd av ADA är det mest tillgängliga landet i världen och att effekter kan ses överallt i samhället. Andra länder som har lagar likt USA är Australien, Storbritannien och Sydafrika.

Det är därför dags att Sverige ser över möjligheten att införa en lagstiftning som ökar tillgängligheten i samhället.

Stockholm den 3 oktober 2011

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare