Tillgängliga bostäder och boendemiljöer

Motion 2004/05:Bo293 av Catherine Persson (s)

av Catherine Persson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga att förstärka kravet på tillgänglighet i plan- och bygglagen samt i lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kravet på tillgänglighet för att erhålla statligt stöd vid bomässor och andra arrangemang.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sanktioner i de fall bostadsproducenter eller motsvarande vid nyproduktion inte beaktar kravet på tillgängliga bostäder och boendemiljöer.

Motivering

Bomässa efter bomässa visar stolt upp sina nya bostäder och boendemiljöer. Det är nytt och fräscht och för många kommer längtan efter en ny bostad. Arktitekter och bostadsproducenter försöker ofta överträffa varandra i att bygga just den lägenheten eller villan som ska få mest uppmärksamhet. På senare år har också allt fler arkitekter och bostadsproducenter insett att behoven är olika och försöker variera utbudet så att "alla" ska hitta just sin "drömbostad".

Tyvärr har ingen bomässa hittills satsat på att bli bäst på och få pris för en boendemiljö som är tillgänglig för alla. Ur konkurrenshänseende verkar det oerhört kortsiktigt tänkt med tanke på att en stor del av framtidens hyresgäster kommer att vara kapitalstarka äldre personer. Ur aspekten människovärde och mänskliga rättigheter är det nonchalant och kränkande mot de människor som har någon form av funktionshinder och som inte kan söka sig till de nya bostadsområdena eftersom de ofta är otillgängliga på olika sätt.

Drömbostad måste faktiskt innebära att man både kan bo i och besöka den även om man har ett funktionshinder.

Som exempel kan nämnas olika rapporter från bomässan Bo01 i Malmö som visar att Bo01-området är dåligt tillgängligt för personer med funktionshinder. Det är naturligtvis beklämmande av flera skäl. Det innebär att en stor del av vår befolkning stängs ute från det framtida boendet i Malmö. Det är inte rimligt att det byggs en hel stadsdel där det förvisso finns bra exempel på god tillgänglighet, men där övervägande delen av bostäderna och utemiljön betraktas som svårtillgänglig för personer med funktionshinder. Framtida kostnader för bostadsanpassning i Malmö kommun hade kunnat undvikas i större utsträckning om man redan i plan- och byggskedet hade "tänkt" tillgängligt.

Att gamla hus är svårtillgängliga och att alla inte omgående kan moderniseras är förståeligt. Däremot är det skandal att det byggs nya hus och anläggs nya boendemiljöer som är svårtillgängliga eller otillgängliga för personer med funktionshinder.

Idag är ca 450 000 människor i Sverige över 80 år. Antalet äldre över 80 år kommer att öka de närmaste decennierna. Generellt sett är det så att ju äldre man är, desto vanligare är förekomsten av olika funktionshinder. Mot den bakgrunden är det ännu viktigare att bostäder och boendemiljöer är tillgängliga för personer med funktionshinder.

I plan- och bygglagen (PBL) står bl a att bestämmelserna i lagen syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Lagen föreskriver också att inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området. Vidare anger lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. att byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Trots ovanstående lagtexter så uppförs byggnader och anläggs miljöer som inte är tillgängliga. Personer med kunskap om hur det byggs tillgängligt behöver komma in tidigt i plan- och byggprocessen. Arkitekter, stadsplanerare, byggnadsingenjörer m fl behöver öka sin kunskap och intresseras för att det ska byggas tillgängligt.

Regeringen bör överväga att ytterligare förstärka kravet på tillgänglighet i PBL och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk i syfte att vårt samhälle blir byggt på ett sådant sätt att personer med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Regeringen bör även överväga att införa sanktioner i de fall byggproducenter eller motsvarande vid nyproduktion inte beaktar kravet på tillgängliga bostäder och boendemiljöer.

Regeringen bör också beakta att vid beviljande av statligt stöd för arrangerande av bomässor och andra mässarrangemang bör ett av kriterierna vara att mässan/arrangemanget ordnas på ett sådant sätt att det är tillgängligt för alla.

Stockholm den 1 oktober 2004

Catherine Persson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)