Tillgång till den digitala tekniken

Motion 2013/14:T507 av Désirée Liljevall (S)

av Désirée Liljevall (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka it-kompetensen i samhället.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av goda datakommunikationer, som är tillgängliga på likvärdiga villkor, över hela landet.

1 Yrkande 1 hänvisat till UbU.

Motivering

Sverige brukar benämnas som en av de främsta it-nationerna i världen, och vi har mycket att vara stolta över. 89 procent av befolkningen har tillgång till internet enligt Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE). Nu har spridningen börjat plana ut, den ökar inte längre i åldrarna över 18 år, men användningen bland dem som redan har tillgång till internet ökar fortfarande. Det dagliga användandet har ökat i alla åldrar utom bland de äldsta. De största ökningarna har skett bland skolbarn i åldrarna 9–11 år. Allt yngre barn använder sig av internet och 2012 var det hälften av treåringarna som gjorde det och 40 procent av tvååringarna.

Det är dock fortfarande 1,2 miljoner svenskar som inte eller mycket sällan använder internet. Det rör sig i huvudsak om äldre människor över 45 år. Det främsta motivet är att de inte alls är intresserade. Det är emellertid inte godtagbart att så många svenskar står kvar på perrongen när det digitala tåget går, utan vare sig biljett eller någon ny avgång i sikte.

De svenskar som inte använder internet finns i alla samhällsklasser, men det är framför allt äldre och personer med låg utbildning, långtidsarbetslösa och andra i svag socioekonomisk ställning som saknar kunskap om hur man använder internet. Institutet visar också att barn till välutbildade föräldrar kommer till skolan väl förberedda för att använda internet, medan många barn till mindre välutbildade föräldrar börjar skolan utan större erfarenheter av internet.

Om man måste kämpa för att få ekonomin att gå ihop varje månad är kostnader för kurser, datorer och bredband lågprioriterade. Om man dessutom saknar kunskap om internet är det svårt att se möjligheterna och att uppleva behovet av att gå ut på nätet.Vi måste ta ett ordentligt grepp om den digitala klyftan och låta alla svenskar få möjlighet att ta del av det digitala samhället.

För det första måste det till kraftfulla åtgärder för att stärka it-kompetensen i samhället och ge dem som står utanför en rimlig chans att ta sig in. Särskilda åtgärder bör riktas mot skolan. Det finns knappast andra arbetsplatser där it används för stora delar av arbetet där man skulle acceptera att behöva boka en apparat, gå till ett annat rum eller vänta på sin tur. Jag vill se en modern skola för alla elever. Elevernas tillgång till it är en central del i detta.

För det andra är tillgången till en bra internetanslutning en grundförutsättning för att kunna delta i informationssamhället. Det måste därför finnas goda datakommunikationer, tillgängliga på likvärdiga villkor, över hela landet. Tillgången och hastigheten på nätet varierar stort över landet, vilket bl.a. tydligt framgår av Post- och telestyrelsens (PTS) kartläggning av bredbandstillgången i landet. När marknaden sviktar måste staten ta ett ansvar och styra utbyggnaden av höghastighetsnät för datakommunikation på ett sådant sätt att hela landet ges likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Stockholm den 3 oktober 2013

Désirée Liljevall (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)