Tilldelningen av s.k. LIF-anslag för högskolan i Karlskrona-Ronneby

Motion 1990/91:Ub602 av Sven-Olof Petersson (c)

av Sven-Olof Petersson (c)
Under innevarande år finns det drygt 1000 studerande
vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby. Dessa är fördelade
på 14 utbildningslinjer och ett 20-tal fristående kurser.
Högskolans utbildningslinjer ligger inom teknik,
datalogi, ekonomi och samhällsplanering, speciellt fysisk
planering. De fristående kurserna omfattar även en rad
andra områden med inriktning inte minst mot det nya
Europa. Här finns kurser i
Öststatskunskap/Östersjökunskap, ryska och tyska som
viktiga delar.
De lokala linjerna vid högskolan har många sökande och
inriktningen möter behov som finns på arbetsmarknaden.
Exempel på detta är linjen för Fysisk Planering, 120 poäng,
dvs. en linje inriktad mot planarkitektarbete. Ett nära
samarbete sker här med Boverket i Karlskrona.
Vidare finns dator- och informationssystemlinjen, 120
poäng, som är inriktad mot MDA-området, dvs. människa-
datateknik-arbetsliv. Ekonomilinjen med datainriktning,
120 poäng, har 177 förstahandssökande till 30 platser.
Högskolans ADB-linje, 60--80 poäng, har förts över till
LIF-anslaget och är alltså att betrakta som en lokal linje.
I föreliggande budgetproposition föreslås högskolan få
en förstärkning på LIF-anslaget, D 10, med 40 kkr och
samtidigt en ökning av antalet årsstudieplatser med 80.
UHÄ har i sin anslagsframställan begärt en förstärkning på
672 000 
kr och 27 nya årsstudieplatser. Till detta kommer det
förslag som UHÄ framförde inför förra årets
budgetproposition som innebar en förstärkning på 758 000 
kr för 90/91 och 379 000 
kr för 91/92 avseende ADB-linjen.
Högskolan har tilldelats 758 000 
kr för 90/91 men tillskottet på 379 kkr för 91/92
saknas i årets budgetproposition.
Med stöd av de förslag som UHÄ har lagt och den
verksamhet som högskolan bedriver är det väl motiverat att
högskolan tilldelas en ökning på 1 051 000 
kr på LIF-anslaget för 91/92.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att för budgetåret 1991/92 tilldela
högskolan i Karlskrona--Ronneby ett LIF-anslag
uppgående till 1
051
000 kr.

Stockholm den 23 januari 1991

Sven-Olof Petersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)