Tillåt tyngre lastbilar

Motion 2013/14:T319 av Karin Nilsson och Helena Lindahl (C)

av Karin Nilsson och Helena Lindahl (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för den maximala vikten för tyngre lastbilar.

Motivering

Skogsbruket som är en av Sveriges största exportnäringar är starkt beroende av lastbilstransporter. För att sänka utsläppen, minska belastningen på miljön, öka kostnadseffektiviteten och öka konkurrenskraften för svenska skogsråvaror, bör Sverige liksom Finland tillåta tyngre lastbilar.

Genom att tillåta tyngre bilar med totalvikt upp till 76 ton blir transporterna mer kostnadseffektiva och bränsleeffektiva, beräknat transporterad ton per km, än de med dagens maxgräns på 60 ton.

Med en ändring från 60 ton till 76 ton kan enligt svensk forskning åkerierna minska sina bränslekostnader med omkring 10 procent. Ändringen kan också leda till 20 procent färre lastbilar på vägarna vid oförändrad transportvolym. Denna åtgärd stärker bevisligen landets konkurrenskraft, ökar trafiksäkerheten och minskar belastningen på miljön.

Forskningen visar inte heller på någon negativ inverkan vare sig på vägslitage eller trafiksäkerhet eftersom den större lasten fördelas på fler hjulaxlar. Trafiksäkerheten förväntas däremot öka med färre lastbilar på vägarna.

En ökning av maxvikten till 76 ton innebär att vi enbart från vår industris råvarutransporter kan minska utsläppen av koldioxid med 150 ton per dag.

Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet att se över regelverket för den maximala vikten för tyngre lastbilar.

Stockholm den 2 oktober 2013

Karin Nilsson (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)