Tidsbestämning av livstidsstraff vid Örebro tingsrätt

Motion 2004/05:Ju410 av Johan Pehrson (fp)

av Johan Pehrson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tidsbestämning av livstidsstraff skall ske vid Örebro tingsrätt.

Motivering

Regeringens planerade proposition för att reformera reglerna för eventuell tidsbestämning av livstidsstraff välkomnas. Nuvarande system där ett politiskt organ i form av regeringen gör en nådeprövning är tämligen rättsosäkert. Det praktiska genomförandet väcker dock en del frågor.

En utgångspunkt i utredningen om frigivningsprövning av livstidsdömda (SOU 2002:26), som utrett frågan, är att Stockholms tingsrätt i kraft av sin storlek skall utgöra prövningsorgan vid dessa särskilda ärenden. Detta framstår dock som mindre genomtänkt.

Det är inte främst storleken som bör vara av största vikt vid val av tingsrätt för att tidsbestämma livstidsstraff, en viktigare faktor är säkerheten. Ett avgörande antal livstidsdömda fångar kommer inom överskådlig tid att vara intagna vid antingen Kumlaanstalten eller Hinsebergsanstalten. De utbyggnadsplaner som sätts i verket för såväl Kumla- som Hinsebergsanstalten talar ytterligare för att dessa anstalter framöver i ännu större omfattning kommer att ha intagna med livstidsstraff. Av den anledningen är Örebro tingsrätt rent strukturellt mer lämplig som prövningsorgan vid eventuell frigivning från livstidsstraff. Säkerhetsmässigt oförsvarliga och onödigt långa transporter genom vårt land till Stockholm bör så långt det går undvikas. Idag är det uppenbart att säkerhet och transporter av intagna på kriminalvårdsanstalt är ett betydande orosmoment för alla parter inom rättsväsendet.

Stockholm den 1 oktober 2004

Johan Pehrson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)