Tidsbegränsat förordnande för myndigheter

Motion 2021/22:3286 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidsbegränsat förordnande för myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) finns det i dag 346 myndigheter i Sverige, vilket är en minskning med 82 sedan 2008. Det är en positiv utveckling när byråkratin minskar och effektiviseringen därmed kan öka. Ibland handlar det om myndigheter som helt lagts ned eftersom de spelat ut sin roll eller myndigheter som slagits samman för att öka samordningen mellan två myndigheter inom samma område. Myndigheternas arbete styrs via de regleringsbrev som regeringen utfärdar, och för de institutioner som inte är myndigheter iordningställs årligen mål, återrapporteringskrav och uppdrag.

Fortfarande finns det emellertid myndigheter som både kan effektiviseras och i vissa fall ifrågasättas.

Att myndigheters verksamheter granskas torde vara en självklarhet i ett öppet och demokratiskt samhälle. Därför är det också rimligt att myndigheter istället för att bara fortsätta sitt arbete år efter år får ett tidsbegränsat förordnande som syftar till att tydligt undersöka myndighetens funktion och arbete i samhället. Det borde rimligen inom svenskt myndighetsväsen finnas goda möjligheter till fortsatta besparingar och minskad byråkrati. Ett tidsbegränsat förordnande innebär därmed att för att en myndighet ska få fortsatt förtroende krävs det ett aktivt regeringsbeslut baserat på den årliga granskningen av myndigheten och dess arbete.

En regelbunden granskning som bygger på myndigheternas arbete med kriterier som exempelvis effektivitet, service och kostnader stärker incitamenten för myndigheten att utföra ett gott arbete. Detta skulle öka insynen i myndigheternas arbete och på ett bättre vis säkerställa att de pengar som avsätts för myndighetsarbetet används säkert och korrekt.

Regeringen bör därför i lämpligt sammanhang se över möjligheten att införa ett tidsbegränsat förordnande för våra 346 myndigheter.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)