Textning till svenska av TV-program på invandrarspråk

Motion 1990/91:Kr321 av Ingrid Hasselström Nyvall (fp)

av Ingrid Hasselström Nyvall (fp)
I Kanal 1 sänds en gång i veckan under vintersäsongen
ett Aktuellt-program på tre invandrarspråk:
serbokroatiska, grekiska och turkiska. Varje program
omfattar 10 minuter och innehåller nyheter från hemlandet
och Sverige. Någon översättning till svenska förekommer
inte.
I det efterföljande en och en halv timme långa
magasinprogrammet Mosaik, som omfattar samma
språkgrupper, är däremot alla utlandsinslag översatta till
svenska.
I de tre länder som dessa program anknyter till råder ofta
stor politisk oro. Särskilt Jugoslavien är för närvarande ett
land i stark förändring. För invandrarfamiljerna är det
viktigt att kunna följa programmen på båda språken, då
t.ex. barn i många familjer förstår svenska bättre än
hemspråket.
För svenskar med släkt- och arbetsrelationer till dessa
länder är det också värdefullt att bättre kunna följa
utvecklingen genom nyheterna i Kanal 1.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om översättning till svenska av TVs
aktualitetsprogram för invandrare.

Stockholm den 24 januari 1991

Ingrid Hasselström Nyvall (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)