Textilutbildning vid Högskolan i Borås

Motion 1993/94:Ub697 av Lars Sundin (fp)

av Lars Sundin (fp)
De lärare som anlitas för det konstnärliga
utbildningsområdet har samtliga en gedigen konstnärlig
utbildning (Konstfackskolan eller motsvarande) och
omfattande erfarenhet från arbete i branschen.
Tre lärare är fast knutna till institutionen. Dessutom
anlitas ett flertal timlärare och gästföreläsare, varav en del
med professorskompetens. Projekt- och examensarbeten
bedöms alltid av specialistkompetent extern jury.
De ungdomar som söker til designutbildningarna får
genomgå inträdesprov som styrker deras konstnärliga
förmåga. Under dessa ''provdagar'' anlitas i
bedömningsarbetet personer med konstnärlig bakgrund och
erfarenhet.
Antalet sökande är stort och har de senaste åren uppgått
till 5--6 gånger antalet tillgängliga platser (20 st) i åk 1.
Designutbildningarna vid Högskolan i Borås leder fram
till kandidatexamen i textildesign respektive
konfektionsdesign.
För att säkerställa kvaliteten i de textila
formgivarutbildningarna sker ett nära samarbete med
Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs
universitet (HDK). Ett motsvarande samarbete sker för
övrigt med Chalmers tekniska högskola vad gäller
textilingenjörsutbildningen.
Utredning om klädformgivning
Förra året fattade riksdagen beslut om att anslå medel
för att Konstfack skall ges möjlighet att undersöka
förutsättningarna för en förbättrad
klädformgivarutbildning. Utbildningsutskottet uttalade
därvid att det är självklart att Konstfack i sitt
utredningsarbete skall ta till vara den kompetens och det
kunnande som Högskolan i Borås har inom det textila
området.
Det kan här finnas skäl att understryka att frågan om hur
utbildningarna vid Högskolan i Borås skall klassificeras inte
har något samband med detta uppdrag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att de textila
formgivarutbildningarna vid Högskolan i Borås skall
klassificeras och finansieras på samma sätt som annan
konstnärlig högskoleutbildning.

Stockholm den 25 januari 1994

Lars Sundin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)