Textilmuseet i Borås

Motion 2008/09:Kr283 av Hans Olsson m.fl. (s)

av Hans Olsson m.fl. (s)
s13000

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Textilmuseet i Borås.

Motivering

Textilindustrin gjorde Borås till en av Sveriges mest expansiva städer i mitten av förra århundradet. I trakterna runt Borås startade landets första mekaniska väveri. Ett par decennier senare (1858) etablerades det första väveriet i Borås. Ända in på 1960-talet sysselsatte textil och konfektion två tredjedelar av de industriarbetande i Borås. Den svenska tekokrisen under 1970- och 1980-talen tvingade fram en stor omvandling av Borås och bygderna där omkring.

Nu växer på nytt dessa branscher i Borås. Det sker idag genom att Borås blivit landets ledande designcenter för textil och konfektion. I Sjuhärad utbildas framtidens designer. Där utvecklas nya textila produkter parallellt med att gamla traditioner och hantverk lever vidare.

Då textiltraditionens historia och framtid speglas har Textilmuseet i Borås en viktig roll i det nationella kulturarvet. Där skildras textiltillverkningens utveckling sett ur såväl teknikhistoriskt, produktionshistoriskt som mänskligt perspektiv. Målet är att Textilmuseet skall vara ett resurscentrum för aktörer som vill utveckla det textila arvet på både nationellt och internationellt plan.

Eftersom textil och konfektion av en mängd olika skäl varit mycket kvinnodominerade branscher kan ett genus- och invandrarperspektiv läggas på Textilmuseets uppgifter. Textilmuseets uppgift är bl.a. att skildra vanliga människors, oftast kvinnors, liv och arbete. Vi har i tidigare motioner framfört en rad motiv för Textilmuseets viktiga roll. Vi upprepar dem inte här.

Mot bakgrund av att museet kommer att vara en viktig aktör i ett form- och designcenter med ett levande arkiv är det motiverat att Textilmuseet i Borås får ett nationellt uppdrag för textilier med syftet att stärka det kulturella textilarvet i Sverige.

Stockholm den 29 september 2008

Hans Olsson (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Phia Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)