Testamentesregister

Motion 2005/06:L388 av Lilian Virgin (s)

av Lilian Virgin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av ett testamentsregister.

Motivering

Ett testamente innebär att en person i viss föreskriven form som ett uttryck för sin yttersta vilja förordnar om sin kvarlåtenskap. Skriver man ett testamente görs det med utgångspunkten att det skall bli så som står skrivet i testamentet. Emellertid är det alls inte säkert att testators sista vilja får råda. Många testamenten försvinner nämligen och kommer inte fram efter dödsfallet.

Det kan vara olika skäl till att de försvinner. Det kan vara den som skrivit testamentet som själv slarvat bort det eller förvarat det på ett sådant sätt att det inte kommer fram. Det kan också i olyckliga fall vara så att någon som missgynnas av testamentet har förstört eller undanhållit testamentet. Den som skulle gynnas av testamentet får då inte veta att den avlidne haft särskilda önskemål som funnits i ett testamente.

I svensk rätt gäller stränga regler för att upprätta ett testamente (10 kap. ärvdabalken), däremot är reglerna för att återkalla ett testamente inte lika hårda. För en återkallelse räcker att den som upprättat testamentet har förstört det eller som det heter ”eljest otvetydigt givit till känna” att testamentet inte längre skall gälla. Även i de fall då man vet om att det finns ett testamente, men inte får fram originalet, kan det, såvitt inte omständigheterna pekar på någonting annat, antas att den som upprättat testamentet förstört det.

En del lägger sina testamenten i bankfack för att vara säkra på att deras vilja respekteras efter deras död men inte heller det är någon garanti för att så sker. Det beror helt på vem som öppnar bankfacket och hur vederbörande hanterar testamentet. Ett testamente kan även försvinna före dödsfallet om det kommit i fel händer.

Det är heller inte ovanligt att testamenten försvinner. Flera advokater har den erfarenheten och Kammarkollegiets hantering av avveckling av dödsbon för Allmänna arvsfondens räkning ger samma intryck. Banker har tidigare tagit emot testamenten för förvaring men det är inte vanligt längre att så sker.

Det finns i andra länder en möjlighet att registrera testamenten för att säkerställa att testamentet finns tillgängligt efter dödsfallet. Jag menar att en sådan möjlighet borde finnas också i Sverige. Det skulle inte innebära något krav på obligatorisk registrering av testamenten, endast ett sätt att säkerställa att den yttersta viljan som uttrycks i testamenten respekteras. Vid dödsbo­utredningar kan sedan kontroll göras mot registret om det finns ett testamente.

Registreringen i ett testamentsregister bör endast vara en möjlighet för att säkerställa att testamentet kommer fram efter dödsfallet. Kraven på hur ett testamente skall upprättas för att vara giltigt behöver inte ändras, inte heller behöver reglerna om återkallelse ändras. Det enda som behövs är att det öppnas en möjlighet att registrera ett testamente och om ett testamente återkallas måste det i sedvanlig ordning bevisas att så skett.

Stockholm den 4 oktober 2005

Lilian Virgin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)