Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Teologutbildning i Härnösand

Motion 1990/91:Ub609 av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, v, mp)

av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, v, mp)
Hösten 1987 började en baskurs i teologi i Härnösand.
Uppsala universitet svarade för utbildningen på distans.
Baskursen gick på ''halvfart'' och var ursprungligen avsedd
för 20 studerande. Inte mindre än ett 90-tal sökte få vara
med, varför kursen utökades till 40 platser. De kom från de
vidsträckta Norrlandsstiften Luleå och Härnösand men
även från Ärkestiftet och Västerås stift. Parallellt med
denna utbildning anordnade Uppsala Universitet
motsvarande utbildning vid Umeå Universitet och vid
Universitetet i Linköping.
1990 var det aktuellt att åter anordna en teologisk
basutbildning på distans i Härnösand. Efter vissa
överläggningar med Uppsala Universitet erbjöds
stiftsstyrelsen i Härnösand att köpa utbildningen, vilket
också skedde. Samtidigt anordnade Uppsala Universitet
även nu motsvarande utbildning vid Umeå Universitet och
vid Universitetet i Linköping -- men nu som reguljär
utbildning!
Prästbristen är markant framför allt i de stora
glesbygdsstiften i Norrland med drygt hälften av Sveriges
yta inom sina gränser. I Härnösands stift fattas just nu över
40 präster. Många församlingar får förlita sig till emeritie-
präster, som gör en enastående insats och hjälper till allt vad
tid och krafter tillåter. Detta kan inte fortsätta hur länge
som helst. Församlingarna måste få sina prästtjänster
tillsatta.
Även skolorna har stor brist på behöriga lärare i
religionskunskap. I Härnösands stift finns åtskilliga skolor,
där f.n. ingen lärare som undervisar i religionskunskap har
föreskriven behörighet i ämnet. Det torde vara på liknande
sätt också på annat håll.
I en tid med växande intresse för andliga frågor är det
viktigt att förkunnelse och undervisning förankras i faktiska
kunskaper. Där kunskapen är dålig ökar risken för
exploatering av människors andliga behov. Lärare och
präster har här en betydelsefull uppgift. Då det råder brist
på behöriga lärare och präster är det mycket angeläget att
utbudet av teologisk undervisning på högskolenivå breddas.
Där är den inledningsvis nämnda distansundervisningen i
Härnösand intressant och viktig.
Man strävar målvetet efter att lägga ut högre utbildning
vad gäller medicinska och tekniska ämnen på olika håll i
vårt land.
Det är nu viktigt att också tillgodose de behov som finns
ifråga om teologiska och andra humanistiska ämnen.
Studier nära hemorten på s.k. halvfart ger dem en chans,
som eljest av ekonomiska eller familjeskäl inte skulle kunna
komma ifråga. Det finns f.ö. fullständig teologisk
utbildning endast på två ställen i vårt land: i Uppsala och i
Lund.
Det finns ett stort behov av en kontinuerlig fortsättning
av teologutbildning i Härnösand, till att börja med en
permanentning av baskursen där. Det skulle betyda en
viktig förstärkning ifråga om rekryteringsmöjligheterna i
ovan nämnda bristyrken i Härnösands stift och i hela
Norrland, något som är svårt att åstadkomma på annat sätt.
Såväl Härnösands kommun som stiftsstyrelsen i
Härnösands stift anser att en teologisk baskurs samt
fördjupningsutbildning fortsättningsvis anordnas med
början hösten 1992 i Härnösand i samarbete med
Högskolan i Sundsvall/Härnösand. Vi delar stiftsstyrelsens
och kommunens uppfattning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av fortsatt
teologutbildning i Härnösand i samarbete med högskolan i
Sundsvall--Härnösand.

Stockholm den 24 januari 1991

Stina Eliasson (c)

Martin Olsson (c)

Eva Björne (m)

Sigge Godin (fp)

Görel Thurdin (c)

Ingrid Hemmingsson (m)

Roy Ottosson (mp)

Jan Jennehag (v)

Eva Goe s (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)