Taxfreehandel

Motion 1996/97:Sk822 av Krister Örnfjäder (s)

av Krister Örnfjäder (s)
Taxfreeförsäljningen inom EU omsätter cirka 45 miljarder
kronor varav färjetrafiken svarar för drygt en tredjedel. Inom
EU är flygbolagen naturligtvis i ännu högre grad beroende av
taxfree, dels ombord (14 procent), dels på flygplatserna (50
procent) där taxfree subventionerar flygavgifterna.
Inom EU svarar flyget för 64 procent av taxfreeförsäljningen och färjorna
för resten. I Norden svarar färjorna för 72 procent och flyget för resten. Man
räknar med att inom EU svarar taxfree för 100 000 heltidsjobb.
Dessa arbetstillfällen skall alltså enligt nuvarande ordning  försvinna om
tre år. Hur viktig taxfreeförsäljningen är för färjenäringen kan belysas med
att två tredjedelar av Silja Lines omsättning består av ombordförsäljning och
40 procent av Stena Lines.
Det innebär att ett slopande av taxfree får svåra återverkningar på
fraktpriser och biljettpriser. Färjorna i trafik på Sverige transporterar 25
miljoner årston och denna volym representerar två tredjedelar av den svenska
utrikeshandelns värde. Det är uppenbart att ett slopande av taxfree får
återverkningar långt över färjetrafiken och flygtrafiken.
För att förhindra detta är det nödvändigt att uppta nya förhandlingar inom
EU för att möjliggöra fortsatt taxfreehandel efter 1999.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att uppta nya förhandlingar inom EU för att möjliggöra fortsatt
taxfreehandel efter 1999.

Stockholm den 7 oktober 1996
Krister Örnfjäder (s)

Gotab, Stockholm 1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)