Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Tandsköterskeutbildning

Motion 1990/91:Ub621 av Barbro Sandberg (fp)

av Barbro Sandberg (fp)
I Sverige har vi en mycket väl utbyggd
tandvårdsorganisation med kvalificerad personal.
Tillsammans med tandvårdsförsäkringen har detta
inneburit att vi fått en mycket bra tandhälsa. Trots detta
ökar de reala utgifterna för tandvården. Tidigare
utredningar har därför föreslagit en förändring av
tandvårdens organisation så att man bättre tar tillvara
personalens reella kompetens och möjligheter. En
förskjutning av vissa arbetsuppgifter från tandläkare till
tandsköterska gör att ''rätt personalkategori'' med lämplig
utbildning utför arbetsuppgifterna.
Tillsammans med en förändring av tandvårdstaxan som
styr arbetsuppgifterna till tandsköterskor, kan vi få en lägre
kostnad för tandvården i framtiden. För att detta skall bli
möjligt måste tandsköterskeutbildningen ses över.
Arbetarskyddsstyrelsen har gjort en sammanställning av
belastningsskador som en följd av ensidigt arbete. En
organisation som erbjuder möjligheter till större variation
är därför värdefullt.
Inom tandvården, offentlig och privat, arbetar i dag ca
16 000 tandsköterskor. Till övervägande del är dessa
kvinnor. Nuvarande system i organisationen gör det mycket
svårt att få utveckling i arbetet. Genom att ge dessa
tandsköterskor ett större ansvar, får de en utveckling som
är stimulerande. Detta kan också innebära att det blir
lättare att rekrytera till utbildningar som leder till
tandsköterskeyrket. I dag är det stora svårigheter att fylla
dessa utbildningar.
Redan i dag råder brist på tandläkare och detta kommer
att öka enligt utredningen ''Specialisttandvården i
framtiden''. Detta problem kan motverkas genom att övrig
tandvårdspersonal får ta över vissa arbetsuppgifter.
Jag hemställer att riksdagen uppdrar åt regeringen att
utveckla nuvarande högskoleutbildning enligt
utredningsförslaget ''Utbildningar för framtidens tandvård''
som föreslår en ny personalkategori inom tandvården, leg.
tandsköterska. Den legitimerade tandsköterskans
arbetsuppgifter ersätter både dagens tandsköterska och
hygienist. Detta gör det möjligt att få en bättre utbildad
tandsköterska med möjlighet till en flexibel och effektivare
organisation med omväxlande arbetsuppgifter och färre
arbetsskador. Samtidigt bör nuvarande
tandsköterskeutbildning upphöra. Detta innebär att det i
framtiden endast skall finnas en utbildning på högskolan
som leder till leg. tandsköterska.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om högskoleutbildning för
tandsköterskor.

Stockholm den 24 januari 1991

Barbro Sandberg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)