Tandläkarutbildningen

Motion 1990/91:Ub630 av Sten Svensson m.fl. (m)

av Sten Svensson m.fl. (m)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Sf296 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att
tandläkarutbildningen till viss del integreras med
läkarutbildningen och till viss del med övriga
tandvårdsutbildningar,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en förändring och
utökning av odontologisk specialist- och vidareutbildning,
3. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om
hur tandläkarhögskolornas specialistvård skall kunna
utnyttjas i den reguljära tandvården.

Stockholm den 24 januari 1991

Sten Svensson (m)

Gullan Lindblad (m)

Görel Bohlin (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Hans Dau (m)

Ingvar Eriksson (m)

Karin Falkmer (m)

Margit Gennser (m)

Ann-Cathrine Haglund (m)

Ingrid Hemmingsson (m)

Ing-Britt Nygren (m)

Bertil Persson (m)

Mona Saint Cyr (m)

Per Stenmarck (m)

Karl-Gösta Svenson (m)

Ingegerd Troedsson (m)

Göran Åstrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)