Tak för statistikuppgifter från företag

Motion 2010/11:N274 av Ewa Thalén Finné (M)

av Ewa Thalén Finné (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tak för antalet statistikuppgifter företagen måste lämna in.

Motivering

Det krävs att företag lämnar in uppgifter till grund för olika myndigheters statistik, exempelvis kräver Statistiska centralbyrån med jämna mellanrum in statistik om arbetstagares närvaro på arbetsplatsen. Statistiken är ett bra hjälpmedel att bättre förstå samhällsutvecklingen i Sverige, men samtidigt måste insamlandet av statistik vägas mot den arbetstid företagaren måste lägga ner för att få fram uppgifterna.

Redan idag måste myndigheterna inför varje ny undersökning eller förändring i befintlig undersökning samråda med den organisation som företräder näringsidkarna, dvs. Näringslivets Regelnämnd, NNR. Samrådet omfattar vilka uppgifter som ingår i undersökningen, tidpunkt för genomförandet, urvalets storlek och kostnader för uppgiftslämnarna. Myndigheterna måste innan de beslutar nya eller ändrade föreskrifter utreda föreskrifternas kostnadsmässiga och andra konsekvenser. Detta är utmärkt, men det vore än bättre att se över det totala inlämnandet av statistik.

Regeringen har under den föregående mandatperioden gjort ett stort och omfattande arbete med att minska regelbördan för företagen samt för att skapa regler och processer som är bättre anpassade till företagens villkor och verklighet. Företagens administrativa kostnader har för 2010 sammantaget minskat med 7,3 procent netto, vilket motsvarar drygt 7 miljarder kronor i minskade kostnader årligen för företagen.

Regeringens arbete med regelminskningen och regelförenklingen välkomnas. Detta arbete bör nu fortsätta för att ytterligare förenkla företagens arbete och minska deras utgifter genom att införa ett tak för antalet statistikuppgifter.

För att ta ett exempel har Australien infört ett tak för antalet statistikuppgifter som företagen måste lämna in till landets myndigheter. Det innebär att när ytterligare statistik ska krävas in måste något annat krav strykas. Konsekvensen är en situation där staten inte oavsiktligt belastar företagen med mer inrapportering än nödvändigt samtidigt som byråkratin kan hållas på rimliga nivåer.

De svar som utskottet angav förra gången motionen väcktes hänvisade till att regeringen hade avlämnat en skrivelse om regelförenklingsarbetet som skulle behandlas under riksmötet. I denna framkom inte något om att införa ett tak för antalet statistikuppgifter som företag måste lämna in.

Regeringen bör därför ta del av de australiska erfarenheterna och överväga att införa ett eget motsvarande tak.

Stockholm den 26 oktober 2010

Ewa Thalén Finné (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)