Tågtrafik i Vårgårda m.m.

Motion 1992/93:T560 av Marianne Andersson (c)

av Marianne Andersson (c)
Alltsedan persontrafiken upphörde i Vårgårda 1977 har
kommunen förgäves arbetat för att åter få tåguppehåll.
Skälen har vuxit sig allt starkare, näringslivets behov,
befolkningstillväxt, ökad pendling och den ökande
försurningen som ställer krav på miljövänlig trafik.
Västsverige är det område i landet som hårdast drabbas av
försurningen. Kommunen och dess invånare har inte kunnat
acceptera att vara den största orten vid Västra stambanan
utan tågstopp.
SJ har hela tiden ställt sig kallsinnigt till kraven på att
intercity-tågen ska stanna i Vårgårda. Nu har emellertid den
attityden mjuknat och man har med anledning av det så
kallade Västtågprojektet accepterat att dessa tåg skulle
kunna göra uppehåll i Vårgårda. Förutsättningen är givetvis
att en perrong byggs och att vissa kringinvesteringar som
gång- och cykeltunnel görs.
Nu pågår också ett arbete för att starta
pendeltågsverksamhet mellan Göteborg/Alingsås och
Skövde/Töreboda. Dessa tåg skulle göra uppehåll vid
samtliga större orter ner till Alingsås för att därefter köra
direkt till Göteborg. Detta skulle vara ett sätt att klara
matningen till intercity- och snabbtågen i Herrljunga och
Skövde samtidigt som befolkningen utmed järnvägen skulle
få betydligt lättare att ordna sina arbetsresor på ett effektivt
och miljövänligt sätt. Förutsättningen för att Vårgårda ska
få del av detta är också att nödvändiga investeringar vid
Vårgårda station görs.
Detta tillsammans med en angelägen upprustning av
Herrljungabanan skulle kraftigt förbättra
kommunikationerna i en stor del av Älvsborgs län.
Den här modellen med kombinerad matar- och
lokaltrafik förutsätter självklart att SJ och Banverket tar sin
del av kostnaderna. De bör ha ett intresse av att använda
sin egen järnväg och sitt materiel för att mata sina egna tåg
och därmed få fler passagerare. Framför allt är det
nödvändigt att SJ inte verkställer sina planer på
inskränkning av de möjligheter till arbetspendling
Herrljunga--Alingsås--Göteborg som nu finns innan ett
alternativ finns.
Nu ökar satsningarna på infrastruktur kraftigt. 1992 var
investeringarna tre gånger så höga som under 80-talet och
den nivån skall fortsätta. Enligt min mening bör en del av
dessa satsningar gå dels till satsningen på stationsområdet i
Vårgårda, dels till den regionala pendeltågstrafiken med
detta projekt som en prioriterad del.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om investeringar i stationsområdet i
Vårgårda,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upprustning av
Herrljungabanan, förutsättningarna för pendling
Herrljunga--Alingsås/Göteborg och satsning på regionala
matar-/pendeltågssystem till Vårgårda m.fl. orter.

Stockholm den 26 januari 1993

Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)