Tågsträckan Tomteboda–Kallhäll

Motion 2005/06:T531 av Mariann Ytterberg m.fl. (s)

av Mariann Ytterberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt planering av tågsträckan Tomteboda–Kallhäll.

Motivering

Banverket har alldeles nyligen gjort en förstudie som gäller Mälarbanan och sträckan Tomteboda–Kallhäll.

Av förstudien framgår att det, på Mälarbanan under högtrafik, inte går att köra fler tåg på grund av utrymmesbrist på spåren in mot Stockholms central. Viss kapacitetsbrist finns ända ut mot Bålsta dit spåren används av såväl pendeltåg, regionaltåg som fjärrtåg.

Vi som ofta reser mellan Västerås och Stockholm kan bekräfta Banverkets bild av att tågen in mot Stockholm under morgon- och eftermiddagstimmarna är mer än fulla av arbetspendlare, tjänsteresenärer, studenter och övriga Stockholmsresenärer. Mellan kl. 6.00 och 8.30 på morgonen finns det plats för cirka 6 000 resenärer från Mälardalen in mot Stockholm. 2003 arbetspendlade 4 500 västmanlänningar in till Stockholms arbetsmarknad – de flesta i Mälarbanestråket. Mälarbanans utbyggnad har betydelse för alla som bor väster om Bålsta som inte har pendeltågsförbindelser att välja på.

Mer spårkapacitet behövs redan idag och antalet arbetspendlare kommer att öka kraftigt om kollektivtrafiken skapar förutsättningar för detta.

Sedan Mälarbanetrafiken startade 1997 och nytt spår på sträckan Kungsängen–Kallhäll färdigställdes 2001 har pendeltågstrafiken fördubblats på Mälarbanan. Bristen på kapacitet på banan slår först mot resenärerna inifrån Mälardalen eftersom SL:s pendeltåg har prioritet hos tågledningen. Detta faktum gör att önskemålet om snabb kapacitetsutbyggnad av Mälarbanespåren är särskilt stort från Västmanlands län.

Vi är medvetna om att Banverket inte har någon skyldighet att fortsätta med den fysiska planeringen om finansieringen för ett objekt inte är klar. Samtidigt är den fysiska planeringen så tidskrävande att den måste pågå parallellt medan man löser finansieringsfrågan.

Vi anser att den av Banverket redovisade förstudien utgör ett bra underlag för ställningstaganden om fortsatt arbete med planeringen av nya spår på sträckan Tomteboda–Kallhäll och att en dialog bör tas upp om finansieringen.

Stockholm den 30 september 2005

Mariann Ytterberg (s)

Margareta Israelsson (s)

Göran Magnusson (s)

Paavo Vallius (s)

Pia Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)