Tågstopp längs Ostkustbanan

Motion 2022/23:2241 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)

av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tågstopp i Hagsta längs Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Järnväg för person- och godstransporter är en viktig del av kommunikationsmöjligheterna i Gävleborg. Det gäller både transporter inom länet som med resten av Sverige. Ostkustbanan, närmare bestämt det som benämns som Kringlan (Axmartavlan), ska få en ny dragning norr om Gävle. Detta med ambitionen att på sikt få dubbelspår i sin helhet mellan Gävle och Sundsvall.

 

Trafikverket och Gävle kommun har i dialog med varandra påbörjat en projektering för att anlägga ett tågstopp i Hagsta, några mil norr om Gävle. Kostnaden har av olika skäl skjutit i höjden och innebär nu en dubblering jämfört med beräkningar från 2021. Detta i ett läge där kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar.

 

Dock är ett tågstopp i Hagsta, som kommer möjliggöra kommunikationer med tåg från Bergby, Norrsundet och Hamrångefjärden, en viktig del i att minska utsläppen från fossila transportmedel. Dettar människor kan välja tåg framför den egna bilen, vid exempelvis arbetspendling.

 

Det är därför av största vikt att regeringen, vid kommande beslut om den nationella planen för transportinfrastrukturen, tar hänsyn till de stora behov som finns av etablering av tågstopp även på mindre orter. Ambitionen att anlägga dubbelspår på Ostkustbanan, som blir den självklara transportleden för att knyta ihop norra och södra Sverige, bör därför vara fortsatt hög.

 

 

 

Mattias Eriksson Falk (SD)

Roger Hedlund (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)