Tågförbindelse till Sturups flygplats

Motion 2009/10:T526 av Margareta Cederfelt (m)

av Margareta Cederfelt (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla järnvägsnätet i de sydvästra delarna av Skåne.

Motivering

Sturups flygplats trafikeras årligen av fler än 1,8 miljoner passagerare. Inget tyder på att antalet passagerare kommer att minska de närmaste åren, utan snarare öka. Öresundsregionen expanderar, delvis till följd av den fasta broförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. Men samarbetet inom regionen skulle kunna utvecklas ytterligare om kommunikationerna mellan regionens två stora flygplatser utvecklades ytterligare. En åtgärd för förbättrad kommunikation vore att bygga ut den redan befintliga järnvägslinjen till att också omfatta sträckan Sturup och Kastrup. I Banverkets banhållningsplan finns sträckan redovisad men är inte prioriterad. Om järnvägsnätet i den sydvästra delen av Skåne byggs ut till att också inkludera sträckan Sturup–Kastrup, med sträckning förbi närliggande samhälle, kan miljövinsten bli stor samtidigt som en minskning av den negativa verkan som trafiken till och från flygplatsen har på omgivningen kan ske. För att uppnå maximal effekt av en utbyggd tågförbindelse bör därför befintliga planer om en bansträckning mellan Sturup och Kastrup revideras, aktualiseras och prioriteras. På så sätt optimeras kommunikationen inom Öresundsregionen med beaktande av både miljö, klimat och utsläpp.

Stockholm den 5 oktober 2009

Margareta Cederfelt (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)