Tågförbindelse Nora–Laxå

Motion 2009/10:T311 av Lennart Axelsson (s)

av Lennart Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Länspendeln Nora–Laxå i Örebro län.

Motivering

Motionen handlar om hela sträckan mellan Nora och Laxå i Örebro län eller ännu riktigare sträckan Hällefors–Laxå eftersom även Hällefors i hög grad skulle gynnas av en möjlighet att komma snabbare in till Örebro och vidare mot Stockholm, men eftersom investeringsbehovet i första hand gäller sträckan Nora–Örebro så koncentreras resonemanget i motionen runt det.

Persontrafiken på järnväg mellan Örebro och Nora upphörde 1966. Alla kollektiva resor sker idag med buss och restiden med buss är idag längre än vad den var 1966. Att korta restiderna är knappast möjligt och huvudanledningen till det är att infarten till Örebro utgör en flaskhals i vägtrafiken.

Ett eventuellt återupptagande av persontrafiken på järnväg mellan Örebro och Nora utreds just nu av Länstrafiken i Örebro. Med tågtrafik skulle restiden kunna halveras jämfört med buss och förkortas jämfört med bil. Kollektivtrafikens marknadsandel av resorna Nora–Örebro är idag ca 17 procent och möjligheterna till ett ökat kollektivt resande bedöms som goda.

Järnvägen mellan Nora och Örebro består av två delar, Nora–Ervalla och Ervalla–Örebro.

Den första delen utgörs av en enkelspårig museijärnväg med låg standard och behov av omfattande upprustning. Sträckan Ervalla–Örebro är en modern dubbelspårig järnväg som är en del av godsstråket genom Bergslagen.

Kostnaden har beräknats till 155 miljoner kronor. Utbyggnaden antas pågå under ett år.

När miljöhoten riskerar att drastiskt förändra levnadsvillkoren för människor runt om i världen så är det vår skyldighet att ta vara på alla möjligheter att begränsa de utsläpp som vi människor är upphovet till.

Det är i det sammanhanget vi måste sätta in tanken på att nu använda Sveriges äldsta järnväg för modern arbetspendling. Dagligen pendlar 1 000 personer från Nora till Örebro och ytterligare 200 pendlar till Nora. En modern tågförbindelse till Örebro skulle möjliggöra snabba transporter vidare till Mälardalen och Stockholm. Att snabbt kunna ta sig till Stockholm är något som många lokala företagare prioriterar högt. Det innebär också att regionens attraktionskraft för nya företagsetableringar ökar. Bra kollektivtrafik ökar den ekonomiska tillväxten och därmed företagens omsättning utan att belasta miljön. Det är viktigt att vi framförallt av miljöskäl men också av regionala arbetsmarknadsskäl prioriterar järnvägssatsningar som, liksom det i motionen presenterade, beräknas ha en hög samhällsekonomisk nytta.

Dessutom kan tilläggas ett antal ytterligare argument som starkt talar för denna satsning.

Det skulle medverka till en regionförstoring, möjlighet för människor att bo på ett ställe och arbeta på ett annat, i Örebroregionen på ett sätt som inget annat infrastrukturprojekt i vårt område kan uppvisa. Det har enligt Banverkets helt nyligen presenterade beräkningar en högre samhällsekonomisk nytta än många redan genomförda järnvägsprojekt. Investeringen har en liten prislapp i jämförelse med många andra järnvägsprojekt. Och inte minst, ett enigt län står bakom satsningen, vilket framgår av ”Målbild 2015 och 2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen”.

Ännu ett viktigt steg i ambitionen att så snabbt som möjligt få till stånd denna för regionen viktiga infrastruktursatsning togs måndagen den 24 augusti 2009 då ett startmöte för det stora EU-projektet Mer Koll hölls i Västerås. Projektet syftar till att fördubbla resandet med kollektivtrafik i Örebro, Västmanlands och Sörmlands län fram till år 2020.

Mer Koll är ett samverkansprojekt där Länstrafiken Mälardalen (med bolagen Länstrafiken Örebro och Västmanlands lokaltrafik) är projektägare och en av finansiärerna i Mer Koll.

Övriga finansiärer är samtliga 22 kommuner i Örebro och Västmanlands län samt Eskilstuna kommun, Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen Västmanlands län, Vägverket region Mälardalen, Banverket och EU:s strukturfond.

För att genomföra projektidén krävs omfattande inventering av dagens kollektivtrafik och infrastruktur med detaljerade utredningar, förstudier och förslag till åtgärder.

Strategierna inriktas mot att under den kommande treårsperioden lägga grunden för en väl utvecklad kund- och marknadsorienterad kollektivtrafik med nödvändiga infrastruktursatsningar.

Ett delprojekt i Mer Koll är en ”formell förstudie enligt tåglagen för länspendeln Nora–Laxå” som Banverket är projektledare för och som omfattar ca 1,4 miljarder kronor. Delprojektet för länspendeln startade i Nora den 27 augusti 2009 och beräknas vara klar hösten 2010.

Stockholm den 1 oktober 2009

Lennart Axelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)