Tåg Göteborg–Oslo

Motion 2022/23:657 av Magnus Berntsson (KD)

av Magnus Berntsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tas fram en gemensam plan mellan Sverige och Norge om förbättrad tågtrafik mellan Göteborg och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Restiden med tåg mellan Göteborg och Oslo ligger på knappt 4 h på en sträcka på cirka 30 mil, mellan två av nordens största städer. Detta imponerar inte. Hela 80 %, av resandet mellan Göteborg–Oslo görs istället med bil. Busstrafiken har största andelen av kollektivtrafiken med 10 %, vilket beror på kortare restid än tåg, ca 3:30 h med buss, Dessutom har busstrafiken ett större utbud. År 2019 var det sex avgångar/dag med persontåg Göteborg– Oslo, i vardera riktningen.

Godstågen har en transporttid som varierar mellan 5:15-6:30 h beroende på när under dygnet transporten sker. Transporttiden för godståg är lång i jämförelse med lastbilstransporterna på väg E6, som tar ungefär halva tiden. Det är ca 2500 lastbilar som passerar över Svinesundsbron varje dag vilket ofta skapar trängselproblem både på bron och in mot Oslo. Cirka 70 % av dessa lastbilar saknar last tillbaka mot Europa vilket innebär ineffektivitet och onödiga utsläpp.

I samband med att EU:s TEN-T-förordning lades fram för första gången år 2009 enades Sverige och Norge tillsammans med EU-kommissionen om sin del av Scanmed-korridoren. Eftersom EU prioriterat stråket finns det dessutom möjlighet till medfinansiering med upp till 50 % från EU.

Det är därför av största vikt att Oslo och Göteborgs binds samman med järnväg värd namnet. Det är viktigt ur så väl person- som godstrafiksperspektiv. Göteborgs hamn är även Norges största exporthamn. I och med byggandet av en ny fast förbindelse under Fehmarnlt intensifieras frågan ytterligare då området kan knytas samman med Hamburg och Nordtyskland och därmed övriga kontinenten.

Då sträckan befinner sig på båda sidor av en nationsgräns krävs dock att regeringarna i Stockholm respektive Oslo sätter sig ner och tar fram en gemensam plan för en sådan utbyggnad. Behovet finns och delfinansiering via EU-medel finns om initiativ tas i närtid.

 

 

Magnus Berntsson (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)