Ta vara på den småskaliga vattenkraften

Motion 2018/19:1725 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all bedömning av småskalig vattenkraftsverksamhet måste utgå från att de småskaliga vattenkraftverken är samhällsviktiga verksamheter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör arbeta för att till fullo utnyttja de möjligheter som finns enligt EU-rätten att klassa vatten som kraftigt modifierat vatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De småskaliga vattenkraftverken har varit och är en stor tillgång för landet. De har skötts och utvecklats under många hundra år och har bidragit till arbete och utveckling i hela landet.

Den småskaliga vattenkraften har utöver sin viktiga kraftproduktion även skapat unika kulturmiljöer som är viktiga för landsbygden och för fler jobb. De småskaliga kraftverken är också viktiga för att kunna producera el vid avspärrningar och krig och de ökar vår trygghet av fungerande el-leveranser även i krigstider.

Många länder i Europa bygger ut sina småskaliga kraftverk för att bli mindre sårbara men också för att ta vara på mer ren energi. Det borde vara lika självklart för oss här i Sverige.

Trots energiöverenskommelsen som löste en del frågor återstår fortfarande frågor som måste lösas i syfte att förbättra för de småskaliga vattenkraftsproducenterna.

En viktig fråga är hur tillämpningen av de nya reglerna verkligen kommer att fungera, samt att utvärderingen av detta blir så bra så att ägarna till de småskaliga vattenkraftverken kan känna sig trygga och stolta över att deras kraftproduktion är viktig både för landet och för landsbygden.

Vid samtliga bedömningar av småskalig vattenverksamhet bör utgångspunkten vara att de småskaliga vattenkraftverken är samhällsviktiga verksamheter. Det är också viktigt att Sverige jobbar för att till fullo utnyttja de möjligheter som finns enligt EU-rätten att klassa vatten som kraftigt modifierat vatten.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)