Ta bort onödiga hinder för privatimport av veteranbilar och delar till dessa

Motion 2021/22:691 av Mats Nordberg och Runar Filper (båda SD)

av Mats Nordberg och Runar Filper (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privatimport av veteranbilar och delar till dessa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att restaurera veteranbilar från USA är ett stort fritidsintresse i Sverige och inte minst i Dalarna och Värmland som vi representerar i Sveriges riksdag.

Därför är många i våra län med god rätt upprörda över ett beslut nyligen där Tullverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland ansett att bilar importerade från USA ska klassificeras som avfall, vilket flera medier rapporterat om. Bilarna riskerar att destrueras och skrotas, vilket i värsta fall redan har ägt rum när denna motion behandlas. Risken att fler privatimporterade bilar drabbas av samma behandling torde vara stor.

Det bör rimligen inte vara myndigheter som bedömer vad en duktig fritidsmekaniker kan återställa i gott skick eller vilka delar han kan behöva för att återställa andra fordon i gott skick.

Antalet vackra amerikanska veteranbilar i Sverige överraskar ofta besökare från USA och bidrar till en positiv bild av Sverige. Det skulle vara intressant att veta hur många bilder på restaurerade amerikanska gamla bilar som turister därifrån skickar hem med glada omdömen till sitt hemland.

Sittande regering och dess stödpartier har enligt vårt förmenande utmärkts av en inom många områden landsbygdsfientlig politik, med försvårade biltransporter, osäkra förhållanden för skogsbrukare, en energipolitik som hindrar tunga industriinvesteringar samt försvårade tillståndsprocesser för en lång rad verksamheter. Det är lätt att tolka det nu inträffade som att man från myndigheternas sida nu även försöker försvåra för landsbygdsbornas fritidssysselsättningar, vilket ytterligare riskerar att spä på många landsbygdsbors känsla av att regering och myndigheter motarbetar dem.

Därför behöver det skyndsamt utredas vad som gått fel i detta fall och vilka åtgärder som behöver vidtas dels för att import av renoveringsobjekt alternativt reservdelsbilar i det aktuella fallet ska kunna genomföras och i synnerhet för att motsvarande försvårande av sådan import som nu ägt rum inte skall återupprepas.

Mats Nordberg (SD)

Runar Filper (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)