Sysselsättningspolitiskt ramverk

Motion 2016/17:875 av Hanna Westerén m.fl. (S)

av Hanna Westerén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett sysselsättningspolitiskt ramverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det är ett ambitiöst mål som kräver stora insatser. Tillsammans med ökade utgifter i välfärds­systemen och den demografiska utvecklingen ställer det stora krav på att öka antalet arbetade timmar i ekonomin.

Ett sysselsättningspolitiskt ramverk skulle kunna tydliggöra att den samlade ekonomiska politiken ska ta steg mot full sysselsättning. Ramverket skulle kunna stärka styrningen och peka ut övergripande mål för exempelvis myndigheter att förhålla sig till.

För att öka sysselsättningen är ökad jämställdhet viktig. Idag är sysselsättningen bland män högre än bland kvinnor. Detta om man mäter andel kvinnor som arbetar, men framförallt om man mäter antalet arbetade timmar. Ska vi öka sysselsättningen krävs att kvinnors sysselsättning ökar. Det är bra för både kvinnors och Sveriges ekonomi.

Regeringens ambitiösa mål om EU:s lägsta arbetslöshet har nu följts av en kraftfull politik med fokus på jobben. Vidare bör regeringen överväga möjligheten att ta fram ett sysselsättningspolitiskt ramverk för att få ytterligare fokus på att minska arbetslösheten.

Hanna Westerén (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)