Synskadade och valsystemet

Motion 2021/22:142 av Eric Palmqvist (SD)

av Eric Palmqvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om synskadade och valsystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under innevarande mandatperiod firar Sveriges riksdag 100 år av allmän och lika röst­rätt. Detta är något vi skall vara stolta över då vår demokrati inte är något självspelande piano utan något vi folkvalda har fått väljarnas förtroende att såväl värna som utveckla. Trots att regeringsformen föreskriver att alla myndiga medborgare idag äger rätten att rösta i allmänna val som skall vara fria, hemliga och direkta finns det ännu grupper i samhället som på grund av valsystemets utformning inte kan utnyttja denna rättighet.

Synskadade och valsystemet

Idag kan synskadade, synsvaga och blinda (fortsättningsvis i motionen benämnda enbart som synskadade) rösta med vanliga valsedlar som distribueras i kuvert försedda med punktskrift utanpå. Dessa distribueras till de som finns upptagna i Synskadades riksför­bunds medlemsregister. Punktläsare som inte förekommer i detta register kan på egen begäran få dessa från Valmyndigheten. Systemet är emellertid så utformat att till exem­pel personval inte kan ske genom den synskadade väljarens egen försorg utan denne måste då förlita sig på hjälp från en närstående, assistent eller valförrättare i vallokalen. Detta gäller även för synskadade som önskar rösta på ett mindre parti vars valsedlar inte tillhandahålls av Valmyndigheten i punktskriftskuvert.

Då valhemligheten utgör en central del i att ge våra fria och demokratiska val legiti­mitet är det av synnerlig vikt att eftersträva att valsystemet, så långt det är tekniskt möj­ligt, utformas på ett sådant sätt att alla röstberättigade, oavsett funktionsnedsättning, kan avlägga sin röst i enlighet med intentionerna i regeringsformen. Att det historiskt sett inte har varit möjligt att tillhandahålla fullgoda lösningar för att säkerställa att synskadade kan personvalsrösta eller rösta på mindre partier vars valsedlar inte distribueras i punkt­skriftskuvert av Valmyndigheten får helt enkelt inte tas för intäkt för att avstå från att möjliggöra det när tekniska framsteg gjort det möjligt. Sådana tekniska lösningar har såväl efterfrågats som exemplifierats av bland annat Synskadades riksförbund. Det är därför min uppfattning att riksdagen bör hedra demokratifirandet med att tillkännage för regeringen att teknik som garanterar att synskadade kan delta i allmänna val i enlighet med regeringsformens intentioner skall utvecklas och implementeras så snart det är tekniskt möjligt.

Eric Palmqvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)