Sydlänken

Motion 2007/08:N242 av Annie Johansson och Kenneth Johansson (c)

av Annie Johansson och Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att ge Svenska kraftnät i uppdrag att bygga den nya huvudkraftledningen från Hallsberg till Hörby som en markbunden kabel.

Motivering

En ny huvudkraftledning för svensk kraftförsörjning ska byggas från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Den blir 40 mil lång och kommer att kosta över en miljard kronor. Huvudkraftledningen ska byggas för att förstärka överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige och förbättra elsystemet mot svåra störningar. Tvåtusen hektar mark kommer att beröras, således också flera tusen markägare. Många människor måste flytta genom att hus ska exproprieras. Under 2006 presenterades en förstudie och samrådsmöten har ägt rum i berörda län.

Det finns i förstudien två tekniska alternativ: En luftledning som kan överföra 400 kV växelström eller en nedgrävd markkabel som kan överföra 300 kV likström. En kraftig majoritet av remissvaren till Svenska kraftnäts förstudie visar att man förordar en markbunden kabel. Alla samrådsmöten som ägt rum om Sydlänken har markerat att man säger nej till en luftledning. Markägare och kommuner vill istället ha en nedgrävd markkabel utmed vägnätet.

Diskussionen om mark- eller luftburen ledning är en fråga som väckt stor uppmärksamhet, mycket på grund av att den förstudie som Svenska kraftnät presenterar går ut på att ha den luftburen. En luftburen ledning kommer att kräva att väsentligt större markområden tas i anspråk. Dessutom hindrar en luftburen ledning markägares och kommuners möjlighet att expandera i önskad riktning.

En markkabel är ett dyrare alternativ enligt Svenska kraftnät men kan innebära många fördelar, t.ex. för det privata markägarintresset, den svenska landskapsbilden och olika turistsatsningar som görs i de regioner som nu berörs. Produktionsbortfallet i skog och på åkrar blir större och även den elektromagnetiska strålningen blir större med en luftburen huvudkraftledning. Tekniken finns för en markbunden kabel, vilket kommer att innebära att det blir liten eller ingen strålning, att jord- och skogsmark ej tas ur bruk samt att vi slipper ytterligare en bred ledning med ett mindre tilltalande stålskelett genom landet.

En luftburen ledning kommer att få stor inverkan på de gröna näringarna; beroende på luftledningens kapacitet kommer också bredden för ledningsgatan att påverka hur många fastigheter som måste lösas in och vilka familjer som tvingas flytta från sina hem. En markbunden kabel gör att många markägare får ett mindre intrång och kan i större omfattning bruka sina marker. Dessutom går Sverige i spetsen för en jobbskapande teknikutveckling som möjliggör sammanläggning av samhällsviktig infrastruktur, i detta fall vägar och starkströmskablar. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 27 september 2007

Annie Johansson (c)

Kenneth Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)