SVTs distriktsindelning för Gävleborgs län

Motion 1990/91:Kr346 av Gunnar Björk och Karin Starrin (c)

av Gunnar Björk och Karin Starrin (c)
Televisionens (SVTs) Gävle Dala-distrikt omfattar f.n
geografiskt Dalarna, Gästrikland och Norduppland
(Skutskär och Tierpsblocken). Detta innebär att den av
riksdagen fastlagda huvudprincipen att distriktsindelningen
i huvudsak skall följa länsgränser inte tillämpas.
Problemet är mest markant för Gävleborgs län som
innefattar landskapen Gästrikland och Hälsingland.
Hälsingland tillhör distriktsmässigt SVTs Nedre
Norrlandsdistrikt.
Den nuvarande distriktsindelningen har utifrån ett
länsperspektiv inte varit överskådlig. De regionala
sändningarna omfattar idag i huvudsak det större Mitt-
Nyttområdet och täcker därigenom hela länet.
Vi anser att det, som princip, i fortsättningen bör vara
riktigt att ett TV-distrikt endast i undantagsfall bör bryta
någon länsgräns.
Nu måste den fortsatta målsättningen vara att
Gävleborgs län kan förstärka resurserna så att man får en
organisation som heltäckande kan bevaka hela länet.
Under valåren har en olycklig delning gjorts i TVs
valsändningar. Gästrikland har en landstingsdebatt
tillsammans med Dalarna och Hälsingland, en annan debatt
ihop med övriga X-, Y- och Z länen.
Ledningen för SVT har tidigare (maj 1988) hävdat i ett
brev till länsstyrelsen i Gävleborg att frågan om delning kan
diskuteras först in på 90-talet. Vi är där nu, varför frågan
bör beredas snarast.
Riksdagens kulturutskott tog i KRU 1985/86:21 upp
frågan. I ett brev från riksdagens kulturutskott 1988-06-09
till SVT framhölls att:
det råder således ingen som helst tvekan om att
utskottet -- och riksdagen -- ansett att en sådan ändring bör
göras av TV:s distriktsindelning att hela Gävleborgs län
skall utgöra ett distrikt eller i vart fall ingå i ett och samma
distrikt och att distriktsvisa sändningar bör göras möjliga.
Riksdagen har sedan ett av kulturutskottet förordat
utredningsarbete fullgjorts -- våren 1987 -- godtagit en
investeringsplan som omfattar kostnader för bättre
regional-TV-täckning (KRU 1986/87:11). Av
riksdagsbeslutet våren 1986 framgår klart att riksdagen
utgått från att Sveriges Radio skall vidtaga ändringar i
distriktsindelningen. Sådana kostnader skall betalas av
Sveriges Radio.
I ovan nämnda brev från riksdagens kulturutskott till
TV-ledningen framhålls att ''mot bakgrund av riksdagens
ställningstagande anser jag det vara anmärkningsvärt att
Sveriges Radio inte nu skulle vara beredd att redan nu låta
hela Gävleborg ingå i samma TV-distrikt och göra den
relativt begränsade investering som erfordras''.
Vi ser det också som synnerligen angeläget att en
klyvning av det regionala sändningsområdet Mittnytt
snarast genomförs. Idag kan SVT inte göra en relevant och
angelägen nyhetsbevakning och samhällsdebatt som speglar
de lokala frågorna. Nuvarande Mittnytt-område är
nämligen för stort, då det omfattar de fyra länen Gävleborg,
Kopparberg, Jämtland och Västernorrland.
Istället vill vi klyva området så att Gävleborg och
Kopparbergs län får egna regionala sändningar. Vi ser det
som självklart att också länsgränserna följs.
Mot bakgrund av tidigare utredningar och uttalanden
både i KRU samt från ledningen för SVT vore det
anmärkningsvärt om en klyvning inte snabbt sker och att
hela Gävleborg omfattas av det nya sändningsområdet.
Målsättningen måste vara att SVTs resurser förtstärks i
Gävleborg så att man kan få en organisation som
heltäckande bevakar hela länet. De nya regionala
nyhetsändningarna måste snarast starta över Kopparbergs
och Gävleborgs län. Vissa investeringar krävs för
televerkets del för Hälsingedelen. Vi förutsätter att dessa
kostnader täcks inom SVTs ram.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen begär att regeringen med omedelbar verkan
föreslår att TV gör en ny distriktsindelning omfattande
Gävleborgs län.

Stockholm den 25 januari 1991

Gunnar Björk (c)

Karin Starrin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)