Sveriges kontor i Taipei

Motion 2020/21:155 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge den svenska representationen i Taiwan namnet Sveriges kontor i Taipei och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och Taiwan delar centrala värderingar som respekt för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och yttrandefriheten – våra två länder är i själva verket närmare varandra än många kanske inser vid en första anblick. Men våra länder delar inte bara ovan nämnda kärnvärden, vi har också starka relationer när det gäller akade­miskt utbyte och handel. Det finns dock en stor potential att fortsätta att fördjupa och stärka våra relationer.

Ett sätt att göra detta är att inrätta ett formellt svenskt kontor i Taipei. Idag är Sverige representerat genom Business Sweden, som där har ett utökat uppdrag med visst konsulärt stöd. Av de skäl som nämns ovan finns det dock anledning att följa de länder som inrättat formella kontor i Taiwan. Ett exempel är Storbritannien som har ett British Office Taipei som tillhandahåller konsulärt stöd till brittiska medborgare samt vårdar relationerna mellan Storbritannien och Taiwan. Även Österrike, Belgien och nu senast Nederländerna har gjort detta namnbyte på sina respektive representationer.

I utrikesdeklarationen för 2020 menar regeringen att demokratin i världen utmanas och ifrågasätts, och därför intensifierar Sverige arbetet med att försvara och främja demokratin. Vidare bygger Sverige allianser med likasinnade länder. Stödet för det öppna samhället, pressfrihet och arbetet för hbtq-personers rättigheter ska stärkas. Detta är goda ambitioner och utifrån dessa bör ett stärkande av relationen med Taiwan vara prioriterat. Landet är också en marknadsekonomi med drygt 23 miljoner invånare och en stor högteknologisk industri, vilket är ännu ett skäl för att stärka relationerna.

Att byta namn på Sveriges representation i Taiwan vore en viktig signal om stärkta relationer till en av regionens få demokratier, Asiens kanske allra främsta demokrati. Det är rimligt att följa våra europeiska grannländer och därför ge representationen namnet Sveriges kontor i Taipei. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-16 Granskad: 2020-09-16 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)