Sveriges förbindelser med Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M)

av Finn Bengtsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges förbindelser med Republiken Kina (Taiwan) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige bör så ofta som möjligt lyfta fram demokratin och dess värdegrund globalt. Den demokratiska Republiken Kina (Taiwan) har ett styrelsesätt som tydligt skiljer sig från det i det betydligt mindre demokratiska Folkrepubliken Kina. Republiken Kina (Taiwan) är i grunden en demokratisk nation med mänskliga fri- och rättigheter som ledstjärna. Även om det finns en del av de demokratiska fri- och rättigheterna i Republiken Kina (Taiwan) som ännu kan förbättras enligt svenskt synsätt, så är Republiken Kina (Taiwan) på den demokratiska skalan en stat som i betydande grad överträffar många andra länder som Sverige redan sedan länge har gett sitt erkännande och därav naturligt också utvecklat diplomatiska förbindelser med bland annat bilaterala ambassadfunktioner i respektive land.

EU har öppnat för Republiken Kina (Taiwan) beträffande vissa regleringar. Nu är det hög tid för Sverige att visa sin välvilja gentemot en framgångsrik demokratisk nation. Republiken Kina (Taiwan) har idag en aktiv representation som dock inte kan åtnjuta de fördelar och den status som en ambassad har. Detta bör ändras.

Den palestinska myndigheten fick ett svenskt erkännande och en utökad status till ambassad den 29 juni 2012. Detta trots att det inte finns någon palestinsk erkänd stat.

Med tanke på de goda relationer som Sverige har med Republiken Kina (Taiwan) vore det nu lägligt att också ge Republiken Kinas (Taiwan) representation statusen av en ambassad eller åtminstone ge Republiken Kina (Taiwan) de praktiska fördelar som en ambassad har.

Förutom att detta vore rätt väg att gå visavi Republiken Kina (Taiwan) skulle Sverige med ett sådant beslut visa världen att vi i handling alltid är beredda att stå upp för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Jag är medveten om att utskottet ännu inte har haft möjlighet att ta ställning till en likalydande motion från förra riksmötet 2016/17. Jag väljer dock att lägga denna motion igen i år för att visa ärendets betydelse. Jag vill därför yrka bifall ånyo på yrkandet.

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)