Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta att utreda möjligheterna att förenkla plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att se över möjligheterna att öka konkurrensen på byggmarknaden och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ett regionsövergripande organ möjligheten att planera och stärka kommunerna i arbetet med samordnad regional bostadsplanering och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta initiativ till att starta en bostads- och infrastrukturberedning och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattefria underhållsfonder och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassificera studentbostäder och studentrum som elevhem och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enklare krav för studentbostäder och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppjusteringar av reglerna för och en höjning av bostadsbidraget och bostadstillägget och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett stimulansbidrag för tillgänglighetsanpassning och tillkännager detta för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett särskilt riktat ROT-avdrag för renoveringsarbete på byggnader av kulturhistoriskt värde och tillkännager detta för regeringen.
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt skydd för historiska byggnader i plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen.
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en kulturell planering och tillkännager detta för regeringen.
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar användning av åkermark där särskilt värdefull åkermark klassas som riksintresse och tillkännager detta för regeringen.
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Lantmäteriets kartor ska göras tillgängliga kostnadsfritt och tillkännager detta för regeringen.
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energieffektivt boende och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver en återställd balans på bostadsmarknaden. Vårt mål är att det ska finnas en bostad till alla, möjlighet att flytta dit arbetet finns eller där studieorten ligger. Företags möjlighet att växa, skapa jobb och människors trygghet, är helt beroende av en fungerande bostadsmarknad. Avsaknad av framförhållning och kraftig befolkningsökning genom bland annat invandring, har skapat nuvarande situation. Dagens bostadsbrist är oerhört allvarlig för Sverige!

Sverigedemokraterna lyfter därför fram fyra förslag för att nå målet:

 • Kraftigt minskad asyl- och anhöriginvandring
 • Enklare plan- och byggprocess
 • Ökad konkurrens mellan byggbolagen
 • Regionalt bostadsplaneringsstöd

 

En minskad byråkrati kring byggprojekt och stärkning av kommunernas kompetens för byggprocessen, ska snabba på bostadsbyggandet. Ökad konkurrens mellan byggbolagen och finansiell möjlighet för fler byggbolag att anta byggprojekt, ska minska byggkostnaderna. Detta kombinerat med en minskad asyl- och anhörighetsinvandring kommer på sikt att skapa balans på bostadsmarknaden.

Sverigedemokraternas förslag för lägre boendekostnader:

 • Skattefria underhållsfonder
 • Avskaffad fastighetsavgift för studentbostäder
 • Höjt bostadsbidrag
 • Ökad konkurrens mellan byggbolagen

 

Senast som det rådde balans på bostadsmarknaden var år 2003. Följer man befolkningsökningskurvorna ser man att Alliansens invandringspolitik under åtta år är orsaken till dagens bostadskris. Med dagens regering fortsätter invandringen till nya nivåer. Enligt Boverkets rapport från februari 2015, behöver det byggas 71 000 bostäder årligen fram till år 2020. Idag byggs det närmare 50 000 bostäder. Sedan dess har prognoserna för mottagandet av nyanlända bara ökat och ser ut att hamna på långt över 100 000 personer, bara under år 2015.  Detta visar sammanställt att byggandet ligger långt efter behovet och att det är orsakat av befolkningsökningen som främst har sin orsak av ökad invandring till Sverige.

Ett hem är grunden för ett tryggt och därmed välmående samhälle vilket saknas idag i den rådande bostadsbristen. Det ska finnas ett boende för alla oavsett ekonomi. Sverigedemokraterna lägger stor vikt i att barn får en stabil uppväxt, unga ges goda förutsättningar, att både bo och studera. En anpassad och trygg boendeform ges våra äldre. Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som passar den egna livssituationen bäst. Sverigedemokraternas vision är ett fungerande samhälle där alla människor bor trivsamt på den plats de önskar och att det är lätt att flytta och hitta ny bostad.

 

Avskaffa EBO-lagen

Sverigedemokraterna vill avskaffa EBO-lagen, som ger asylsökande rätt att bosätta sig var de vill i landet under prövningsperioden. Under alltför många år har Sverige tagit emot fler invandrare än vad samhället har klarat av. Olika bostadsområden har blivit allt mer segregerade, utanförskapet har förstärkts och trångboddheten blivit allt värre. EBO-lagen har gjort att vissa kommuner fått svårt att upprätthålla det allmänna kommunala ansvaret. Kvaliteten inom skola, vård och boende med flera områden har försämras kraftigt.

Vi sverigedemokrater anser att en första åtgärd för att mildra de akuta problemen som finns idag, är att avskaffa EBO-lagen, som är en bidragande orsak till utanförskap och segregation.

Plan- och bygglagen behöver förenklas och förtydligas

En snabbare och enklare plan- och byggprocess är en av de största faktorerna för att öka och förenkla byggandet i Sverige. Kommunerna behöver ha goda förutsättningar för att minska administrationen. Vi ser fortsatta behov av regelförenklingar och förändringar för att skapa snabbare processer. Vi föreslår därför att regeringen fortsätter att utreda möjligheterna att förenkla plan- och bygglagen.

Ökad konkurrens på byggmarknaden

Sverige domineras idag av tre stora byggbolag. Behovet av ökad konkurrens är påtaglig och en ökad anbudskonkurrens mellan byggbolagen skulle kunna minska byggkostnaderna. Bland annat är det svårt för de mindre byggbolagen att ta byggprojekt som innefattar över cirka 80 bostäder, detta på grund av finansiering. Sverigedemokraterna föreslår därför att regeringen utreder hur man kan skapa större konkurrens mellan och bättre förutsättningar för byggbolag att finansiera större byggprojekt.

 

Regional bostadsplanering

Sverigedemokraterna vill se en utökad samordnad regional planering för att kunna möta de behov som uppstår och för att ge kommunerna den kompetens som behövs vad gäller bostadsplanering. I det kommer även en välplanerad infrastruktur som är nödvändigt för att kombinationen mellan bostad och vardaglig sysselsättning skall fungera bra. Ska man från stat, region och kommunal sida kunna planera tillsammans för bostadsbyggande, infrastruktur och kollektivtrafik, så behövs en regional planering. Regionen kan bidra med en kompetens, till kanske fram för allt de mindre kommunerna. En regional översiktsplanering ska samtidigt fortfarande innebära att beslutanderätten ligger på kommunal nivå. Vi föreslår därför att ett regionsövergripande organ ges möjligheten att planera och stärka kommunerna i arbetet med samordnad regional bostadsplanering.

 

Bostads- och infrastrukturberedning

Det krävs ett helhetsgrepp på frågorna kring byggande av bostäder och infrastruktur. För att möjliggöra byggande av bostäder krävs en fungerande infrastruktur, och för att både finansiera och planera infrastruktur behövs bostadsbyggandet komma in i bilden. Idag pågår Sverigeförhandlingarna som är en del av lösningen av samordning av infrastruktur och bostadsbyggande. Utöver Sverigeförhandlingarna behövs en synkronisering av flera politiska områden så som trafik-, skatte-, finans-, näringslivs- och civilutskottet. Idag sker allt för mycket av politiken i form av stuprör där de politiska områdena saknar samordning. Av den anledningen föreslår vi att regeringen tar initiativ till att starta en bostads- och infrastrukturberedning.

 

Skattefria underhållsfonder

Hyror sätts efter bruksvärdet, det gör att en hyresvärd saknar möjlighet att höja hyran för renoveringsåtgärder som saknar koppling till bruksvärdessystemet. Med dagens system så saknas möjligheten att avsätta obeskattade medel till framtida underhåll. Vi vill motverka hyreshöjningar och skapa förutsättningar för att hålla nere hyrorna. Sverigedemokraterna föreslår därför att man inför skattefria underhållsfonder, för att finansiera framtida renoveringar. Detta bör gälla enskilt ägda och kommunägda

 

Klassificera studentbostäder som elevhem

På de flesta av Sveriges högskoleorter, inte minst i storstäderna, är det brist på studentbostäder, vilket riskerar slå mot såväl tillväxten som utbildningsväsendet. Det handlar om ett växande problem i form av utbredd osäkerhet, långa köer, trångboddhet, långpendling och i många fall en växande svart marknad med diverse kontrakt. Det är inte rimligt med dessa förhållanden för våra studenter. Sverigedemokraterna vill därför klassificera studentbostäder och studentrum som elevhem, vilket skulle befria dem från den kommunala fastighetsavgiften samt skapa stimulans för nybyggnation.

 

Avskaffa hissnormen på studentlägenheter

Vi vill förenkla byggnormerna för att göra det billigare att bygga fastigheter. Främst är det hissnormen och andra normer på studentlägenheter som vi vill förändra så att det smidigare och billigare skall gå att producera studentlägenheter.

 

Höjt bostadsbidrag

Låga hyror har länge präglat de subventionerade miljonprogrammens bostäder, som idag står inför renoveringsbehov och därmed tillkommande hyreshöjningar. Nybyggnation av bostäder innebär samtidigt hög hyra. Därför ser vi idag ett behov och föreslår uppjusteringar av reglerna och en höjning av bostadsbidraget och bostadstillägget.

 

Stimulansbidrag för tillgänglighetsanpassning

Nyproducerade bostäder bör i så hög utsträckning som möjligt vara anpassade för funktionshindrade utan att det för den delen innebär för mycket byråkrati. Hänsyn måste alltid tas till olika förutsättningar och olika behov vid nybyggnation och för de äldre byggnader som saknar funktionsanpassning kan det vara aktuellt med att utreda utformningen av ett generellt stimulansbidrag för tillgänglighetsanpassning. Vi föreslår därför att ett stimulansbidrag för tillgänglighetsanpassning införs.

 

ROT-avdrag för byggnader av kulturhistoriskt värde

En viktig del av vårt kulturarv är de byggnader som bedöms vara av kulturhistoriskt värde. De fyller bland annat funktionen av att lyfta fram kulturarvet i det svenska vardagliga samhället. Sverigedemokraterna vill införa ett särskilt riktat ROT-avdrag för renoveringsarbete på byggnader av kulturhistoriskt värde.

 

Stärkt skydd för kulturhistoriska byggnader

Vikten av att förvalta det vi ärvt av tidigare generationer åt kommande är stor och betydelsefull. Sverigedemokraterna anser att arkitektoniskt vackra och sällsynta historiska byggnader är viktiga att bevara för eftervärlden vilket alltid ska beaktas vid diverse förberedelser eller regleringar. En historisk miljö kan vara mycket viktig för såväl trivsel som för att stärka gemenskapen hos befolkningen. Vi föreslår därför att man genom plan- och bygglagen stärka skyddet av kulturhistoriska byggnader, detta utan att mindre tekniska ändringar som har för syfte att bevara byggnaden hindras.

 

Uppmuntra traditionsenlig byggnation

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet för många invånare och har en positiv inverkan på turistnäringen. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan vara att införa en så kallad kulturell planering. Det är i korthet en metod som i samhällsbyggnadsfrågor sätter fokus på medborgardialog, den unika platsens förutsättningar och historia, det lokala kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur, samt att skapa en social känsla och samhörighet i området.

I miljöer med inslag av kulturhistoriska byggnader ska vid nybyggnation, miljonprogrammet motverkas. Detta genom att söka återskapa folkhemmets arkitektur där man vid renoveringsbehov planerar återskapa fasader i färg och form. Historiskt förankrade byggnader skall bevaras och renoveras då dessa skapar identitet och atmosfär. Syftet blir att plocka fram området eller kommunens unika personlighet utifrån geografiska och historiska förutsättningar. Detta för att skapa en ökad trivselfaktor och känsla av miljöer som är unika och välbevarade. Sverigedemokraterna föreslår därför att man inför en så kallad kulturell planering.

 

En nationell strategi för åkermark

Vi har i Sverige redan allvarliga problem med en sjunkande självförsörjning av livsmedel. Detta är en trend som måste brytas. Ett steg i rätt riktning bör vara att regeringen tar fram en strategi för användandet av befintlig svensk åkermark och att särskilt värdefull åkermark klassas som riksintresse. Svensk högklassisk åkermark försvinner successivt till förmån för vägar, köpcentrum och förtätning. I Danmark klassas åkermark som riksintresse och i Norge finns en nationell målsättning att spara åkermarken. Sverige bör i detta avseende ta efter våra nordiska grannar. Vi föreslår därför att regeringen tar fram en strategi för en långsiktigt hållbar användning av åkermark där särskilt värdefull åkermark klassas som riksintresse.

 

Kostnadsfri karttjänst

Lantmäteriet kartlägger Sverige och samhället med avancerade och detaljerade kartor. Räddningstjänsten i Västmanland försenades, i samband med den stora branden 2014, av att man använde sig av gamla kartor. Därför föreslår vi att de senast uppdaterade kartorna ska göras tillgängliga kostnadsfritt, detta för att underlätta tillgången.

 

Energieffektivt boende

Det är Sverigedemokraternas ambition att framtida lägenheter byggs så energieffektivt som möjligt. Dels minskar levnadskostnaden för boendet, dels utav hänsyn till miljön och områdets välmående för framtida generationer. Vi vill även utreda nya sätt att minska energikostnaderna genom effektivare sätt att förbruka värme och el.

 

Roger Hedlund (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)