Svenskt hbtq-museum

Motion 2016/17:1995 av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L)

av Robert Hannah och Christina Örnebjär (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att stötta bildandet av ett svenskt hbtq-museum och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att kostnadsfritt upplåta en byggnad på central plats i Stockholm för ett hbtq-museums dokumentations-, utställnings- och museiproduktionsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utse ett hbtq-museum till ett nationellt resurscentrum för insamling och dokumentering av hbtq-personers kulturarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den grupp som inte syns, finns inte. Finns man inte så är möjligheterna till lika rättigheter små. De svenska museerna har ett stort ansvar i att definiera vad som är viktigt och vad som inte är det. Ett erkänt faktum idag är att samtliga svenska museer sitter med samlingar som i huvudsak innehåller heterosexuell historia.

Trots att tydliga riktlinjer finns för bevarandet av hbtq-gruppens kulturarv har den inte tagits på allvar. Hbtq-gruppens kulturarv har därför till stor del gått förlorad eller riskerar att förloras om inte ett särskilt institut ges i uppdrag och får stöd för att bevara hbtq-gruppens kulturarv.

Organisationen RFSL arbetar på ett hedersamt sätt för att hbtq-personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra genom politisk påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Men organisationen arbetar, precis som befintliga museum i Sverige, inte med hbtq-personers kulturarv på det sätt som behövs för att arvet inte ska förloras. De samlingar som RFSL idag har håller inte internationellt erkänd standard för hur kulturarv ska förvaras.

Det finns organisationer med kapaciteten att driva ett hbtq-museum. The Unstraight Museum är en svensk icke-statlig ideell förening med säte i Stockholm som startades 2008. Organisationen startades av ideella krafter ur det faktum att svenska museer såväl som museer utanför Sveriges gränser underlåtit och fortfarande underlåter att insamla, dokumentera och ställa ut hbtq-personers historia och samtid. Att vara unstraight innebär att inte tillhöra heteronormen i samhället. Organisationen är politiskt obunden och medlem i International Council of Museums (ICOM).

För att hbtq-gruppen på ett rättvist sätt skall få sin historia och samtida situation erkänd efter att ha haft en historisk svag ställning på grund av statligt sanktionerad våld, förtryck och diskriminering krävs en mer permanent och statligt stöttad verksamhet än vad befintliga svenska museer har kunskap och kapacitet till. En organisation som har kapacitet och kunskap att driva ett htbq-museum bör därför erhålla verksamhetsstöd och den svenska staten bör upplåta en byggnad på central plats i Stockholm för organisationen för dokumentation samt utställnings- och museiproduktion.

Robert Hannah (L)

Christina Örnebjär (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (3)