Svenska stridande för terrororganisationer utomlands

Motion 2014/15:1529 av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (M)

av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga och skärpa lagstiftningen när det gäller kriminalisering av såväl förberedelse för som deltagande i väpnade aktiviteter med terroriststämplade organisationer.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att genom indragning av resedokument, eller på andra sätt, försvåra ett deltagande i väpnade strider utomlands som strider mot internationella konventioner.

Motivering

Vår svenska migrationslagstiftning bygger på internationella konventioner såsom Genèvekonventionen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det är en lagstiftning vi skall vara stolta över och vårda.

Vi ser dock med stor oro på rapporter om ett ökat antal svenska eller utländska medborgare med rätt att vistas i landet, som väljer att resa till andra länder för att delta som stridande i väpnade konflikter.

 

Den svenska säkerhetspolisen gör gällande att 85 svenskar idag deltar i strider med islamistiska grupper i Mellanöstern, bland annat organisationen Islamiska staten, IS. Säkerhetspolisen arbetar med att kartlägga och förhindra sådana resor. Det är dessvärre ofta svårt att få information om vilka som förbereder en resa och det finns få verktyg att ta till annat än att försöka övertala personen i fråga att inte åka. Ett stort problem inträffar också när dessa personer återvänder med sina upplevelser och erfarenheter. De som återvänder till Sverige kan ha skaffat sig en ökad förmåga att utföra attentat. Enligt Säpo har flera av attentatshoten i Sverige sedan 2010 involverat personer som deltagit i våldshandlingar utomlands. I flera länder, som Storbritannien, Frankrike och Belgien, finns exempel på personer som stridit i Syrien och som sedan försökt genomföra terrorattentat på hemmaplan.

 

Säkerhetspolisen försöker tala med personer då man har indikationer på att personen planerar en resa för att ansluta sig till våldsbejakande grupperingar. Har personerna väl bestämt sig för att resa hindrar tyvärr samtal sällan dem från att sätta sina planer i verket.

Aktiviteter kopplade till deltagande i militära operationer kan med gällande lagstiftning bedömas som terroristbrott av svensk domstol, oavsett vem som har begått brottet och var det begåtts. Ett brott som begås inom ramen för en organisations verksamhet kan, även om den medverkande inte har utfört gärningen utan endast deltagit på annat sätt, till exempel med planering eller transporter, i vissa fall bestraffas som medverkan. Samtidigt gör omständigheter idag att det finns ett behov av att förhindra även planeringen och förberedelser av resor som sker i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands i terroriststämplade organisationer.

Regeringen borde se över möjligheterna att utvidga och skärpa lagstiftningen när det gäller kriminalisering av såväl förberedelse till som deltagande i väpnade aktiviteter med terroriststämplade organisationer. En utvidgad kriminalisering som omfattar även sådana handlingar skulle innebära, med nuvarande lagstiftning i utlänningslagen, att personer med permanenta uppehållstillstånd som döms för dessa brott kan komma att utvisas.

Vidare borde regeringen utreda möjligheterna att försvåra ett deltagande i dessa resor, genom till exempel att återkalla eller tillfälligt omhänderta resehandlingar för den som planerar en resa i syfte att delta i strid eller träning utomlands med terrorstämplade aktörer.

.

Mikael Cederbratt (M)

Annicka Engblom (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)