Svenska ortnamn i fjällvärlden

Motion 2012/13:Kr338 av Mattias Karlsson (SD)

av Mattias Karlsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om hur tillämpningen av de lagreglerade bestämmelserna om god ortsnamnssed ska kunna skärpas.

Motivering

I lag: (1988:950) om kulturminnen m.m kan man bland annat läsa följande:

”God ortnamnssed

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Detta innebär att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl. (…) - Svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden.”

Trots ovanstående lagtext började Lantmäteriet för några år sedan att stryka många av de svenska ortnamnen på landets fjällkartor. Kvar blir då enbart de ursprungliga samiska namnen. Motivet till förändringen är att man på lantmäteriet upplevt att det varit ”rörigt” att ha med både den svenska och den samiska stavningen.

Vår uppfattning är att det är principiellt felaktigt att radera ut de svenska ortsnamnen i fjällvärlden. Detta eftersom det också bidrar till att radera ut minnet av de svensktalande människor som i åtminstone hundratals år har bott och verkat i området.

Förfarandet är inte bara principiellt felaktigt utan har också orsakat praktiska problem. De samiska namnen är inte alltid allmänt kända, vilket har skapat förvirring och svårigheter. Turister har fått svårare att hitta platser som folk pratar om på kartan, SOS alarm har svårt att tyda den samiska stavningen och polis och fjällräddning i området har vittnat om att den nya ordningen skapat förvirring och tidsförlust i samband med larm- och nödsituationer. En förvirring som i en framtida extremsituation i värsta fall skulle kunna leda till att människoliv går förlorade.

Det är uppenbart att det idag finns allvarliga brister i tillsynen och tillämpningen av de lagreglerade bestämmelserna kring god ortsnamnssed.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att lantmäteriets påbörjade reform bör rullas tillbaka och att Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör återkomma med förslag kring hur tillämpningen av de lagreglerade bestämmelserna om god ortsnamnssed skall kunna skärpas.

Stockholm den 5 oktober 2012

Mattias Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)