Svenska muslimers diskriminering

Motion 2013/14:A380 av Abir Al-Sahlani (C)

av Abir Al-Sahlani (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om diskriminering mot svenska muslimer samt tillämpningen av terrorbrottslagstiftningen i syfte att motverka diskriminering av svenska muslimer.

Motivering

Flera studier och undersökningar visar att allt fler svenska muslimer känner sig mer utsatta för diskriminering och rasistiska angrepp. Detta är en oroande utveckling. Nätverket svenska muslimer i samarbete gav ut en alternativ rapport till regeringens rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering i februari 2013. Det är en negativ utveckling att svenska muslimer ska behöva vända sig till FN.

De mest allvarliga brotten mot svenska muslimers mänskliga rättigheter har skett inom ramen för en svensk lagstiftning som ska skydda oss från terrorister. Istället har lagstiftningen blivit terroristen som skrämmer och särbehandlar en stor grupp i vårt samhälle. Av 26 kända gripanden inom ramen för terroristbrottslagstiftning har samtliga varit muslimer, men trots alla gripanden har åklagaren endast lyckats få till två fällande domar.

Enligt Forum för levande historia uppger en fjärdedel av unga svenska muslimer att de någon gång utsatts för övergrepp. Svenska muslimska kvinnor är en särskilt utsatt grupp för övergrepp. En studie från 2010 visade att 40 % av de muslimska samfunden blivit utsatta för någon form av illegalt motstånd mot sin verksamhet, ofta i form av skadegörelse men också genom hot och misshandel mot församlingsmedlemmarna.

År 2007 var andelen i arbete i Stockholmsområdet bland svenskar födda i Västasien och Afrika – där de flesta svenska muslimer härstammar från – 53 respektive 52 %, att jämföra med den för infödda svenskar som var 83 %. Forskarna Ekberg & Roth har också visat att högutbildade från Mellanöstern och Afrika har svårare än andra att få jobb som motsvarar deras kvalifikationer.

Diskriminering hör inte ett demokratiskt samhälle till. Rättssäkerheten i ett samhälle är inte starkare än dess mest utsatta grupper.

Svenska muslimers situation måste ses över, i samarbete med svenska muslimer själva, där dessa människor är med i både definitionsprocessen av problemen och skapandet av lösningarna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Abir Al-Sahlani (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)