Svenska motköp

Motion 2013/14:U274 av Staffan Anger (M)

av Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hur s.k. motköpsaffärer kan gå till där svenska företag köper utländska produkter och kompenseras med motköpsaffärer i Sverige.

Motivering

Svenska företag har under årens lopp gjort ett flertal exportaffärer där inte bara pris på produkter sätts utan att därtill tillkommer motköpsaffärer innebärande att säjaren måste köpa vissa produkter producerade i köparlandet.

Typiska exempel på detta är affärer inom försvarsindustrin, exempelvis försäljning av krigsflygplan till olika länder där säljaren godkänner köp av vissa komponenter av planet hos köparlandet. Det kan också vara motköp inom andra områden än där säljaren verkar, för att överföra olika tekniker från säljaren till köparen (så kallade technology transfers). Från svenskt håll vore det naturligt att vända på affären och säga att om ett svenskt företag köper produkter skulle man kunna tänka sig att säljaren i ett annat land gör motköpsaffärer med det svenska företaget. Produktion av en del produkter skulle kunna ske i Sverige.

Regeringen bör se över hur vi kan göra omköpsaffärer i Sverige där svenska företag skall köpa varor och få betalt i en så kallad motköpsaffär.

Stockholm den 25 september 2013

Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)