Svenska kyrkans solenergisatsning

Motion 2008/09:Kr280 av Christopher Ödmann och Jan Lindholm (mp)

av Christopher Ödmann och Jan Lindholm (mp)
mp658

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda regelverket för Riksantikvarieämbetets bedömningar för att utröna om det går att justera dessa så att inga principiella hinder kan omöjliggöra Svenska kyrkans vilja att satsa på solenergi på sina byggnader.

Motivering

Svenska kyrkan vill göra olika miljösatsningar, t.ex. att montera solenergi på sina byggnader för att bli mer miljöanpassade och för att få ned kostnaderna för sina fastigheter.

Detta är idag inte möjligt med hänvisning till Riksantikvarieämbetets åtaganden att försvara viktiga fastigheters kulturhistoriska arv och till kulturminneslagen.

Riksantikvarieämbetet hänvisar till principer som bl.a. innebär att en avvägning mellan de kulturhistoriska aspekterna och församlingens önskemål bör vägas in och att beslut måste fattas utifrån ett helhetsperspektiv. Upplevelsen av kyrkan får inte skadas genom okänsliga ingrepp i kyrkorummet. Idag kan dock olika miljösatsningar göras som inte förändrar en byggnads historiska utseende.

Solfångare och solceller kan idag vara inbyggda i takmaterialen och färgerna kan anpassas till viss del utan att det blir energimässigt ointressant. Det behöver därför ej bli ett resultat som till utseendet avviker från tidigare tak.

Eftersom Svenska kyrkan inte anser det vara ett problem att använda energi från himmelen så borde det inte heller vara ett problem för Sveriges regering och riksdag.

Därför anser vi att det borde gå att finna vägar som gör det tillåtet för Svenska kyrkan att få installera solenergi på sina fastigheter. På så sätt kan även Svenska kyrkan bidra till klimatpolitiken.

Stockholm den 3 oktober 2008

Christopher Ödmann (mp)

Jan Lindholm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (1)