Svensk slavhandel

Motion 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin (MP)

av Gustav Fridolin (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bearbetande av Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln.

Motivering

Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln, världshistoriens största brott, tillhörde länge det förglömda. Tystnad rådde i skolböcker och offentligt medvetande.

Med ny forskning och såväl fria som statliga initiativ börjar bilden klarna av ett Sverige som byggde slavfort i Ghana och fortsatte att utveckla den svenska kolonin St Barthelemy som ett slavhandelscentrum i Karibien. Sverige gjorde stora inkomster på export av järn till de stora slavhandelsländerna som användes till bojor, vapen och bytesvaror för slavhandeln på den afrikanska kusten.

Genom uppdraget till Delegationen för mänskliga rättigheter 2007 och utgivandet av skriften ”Slaveri då och nu” för skolbruk togs ett första steg på det officiella planet för en uppgörelse med en förtigen del av svensk historia. Men viljan tycks efter det ha upphört från officiell nivå och arbetet avstannat på regerings- och myndighetsnivå.

På det internationella planet har Sverige varit den tystaste att erkänna sin roll i den transatlantiska slavhandeln. Till skillnad från de flesta före detta europeiska slavhandelsländer har Sverige till exempel inte bidragit till FN:s fond för att upprätta ett minnesmärke vid FN-högkvarteret för slaveriets och den transatlantiska slavhandelns offer.

Det behövs nu att det uppdrag för kunskapsspridning om den transatlantiska slavhandeln och Sveriges roll i denna som Delegationen för mänskliga rättigheter tidigare hade förnyas och ges till lämplig myndighet som en permanent verksamhet och att folkrörelser, särskilt afrosvenska organisationer, ges möjlighet att på stadigvarande basis arbeta med dessa frågor.

Den 9 oktober, dagen för slaveriets avskaffande på S:t Barthelemy, skulle kunna göras till en nationell minnesdag.

Sverige måste på allvar ställa upp för ett genomförande av FN:s generalförsamlings enhälligt antagna resolutioner kring åminnelse av den transatlantiska slavhandeln och även komma med en officiell ursäkt för Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln.

Stockholm den 27 oktober 2010

Gustav Fridolin (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)