Svensk nyckelkompetens kring rymdsystem i statlig ägo

Motion 2010/11:N392 av Staffan Anger (M)

av Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bevara nyckelkompetens kring rymdsystem i statlig ägo.

Motivering

Sverige har, för sin storlek, en omfattande rymdverksamhet, d.v.s. forskning i och om rymden, rymdteknisk utveckling och en kommersiell rymdindustri. Vi är också medlemmar i det europeiska rymdsamarbetet genom European Space Agency, ESA. Staten satsar nästan 900 miljoner kronor per år på rymdverksamheten.

Svenska rymdföretag och rymdforskare åtnjuter stor internationell respekt, ett resultat av innovativa satsningar på djärva forsknings- och teknikprojekt. De banbrytande svenska forskningssatelliterna Viking (rymdfysik) och Odin (astronomi och klimatforskning) som sändes upp 1986 respektive 2001 brukar framhållas som extremt kostnadseffektiva i internationell jämförelse, d.v.s. de tillhandahåller mycket forskning per spenderad krona. Sverige var också en pionjär inom satellitdistribuerad tv med satelliten Tele-X, som sändes upp 1989. Den nyligen uppsända tekniksatelliten Prisma röner stort internationellt intresse och beundran.

Med allmänna medel har Sverige således byggt upp en kompetens att genomföra hela rymdprojekt för forskning och direkt samhällsnytta kring t.ex. klimat- och säkerhetsfrågor. Svensk förmåga på denna nivå är viktig för att vårt land skall kunna ta tillvara egna intressen och för att göra vår röst hörd inom internationellt samarbete i säkerhets- och klimatsammanhang.

Denna förmåga har byggts upp i flera företag i Sverige, men förmågan till utformning och utveckling av rymdsystem på övergripande nivå, den s.k. systemnivån, finns främst inom det statliga Rymdbolaget och i synnerhet bolagets rymdsystemdivision.

Den ställning som svensk rymdverksamhet på så sätt har hotas nu genom att Rymdbolaget redan under hösten 2010 planerar att sälja denna ”kronjuvel” i statens portfölj av verksamheter. Tänkbara köpare finns främst i utlandet och det är ytterst osäkert om svensk förmåga på systemnivån för rymdsystem därmed kommer att kunna bevaras.

Staten som ägare av Rymdbolaget och Rymdstyrelsen som en viktig beställare av rymdteknisk utveckling bör i den uppkomna situationen ta ett särskilt ansvar för att den med skattebetalarnas hjälp under lång tid mödosamt skapade strategiska rymdtekniska nyckelkompetensen bevaras i statlig ägo. Detta bör ske genom att försäljningsprocessen kring Rymdbolagets rymdsystemdivision omedelbart avbryts.

Stockholm den 26 oktober 2010

Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)