Svensk kärnkraft i framtiden

Motion 2010/11:N299 av Jenny Petersson m.fl. (M)

av Jenny Petersson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kärnkraftens betydelse för svensk energiproduktion.

Motivering

I Hallands län finns idag fyra kärnkraftsreaktorer i drift. Erfarenheterna av Ringhals kärnkraftverk är goda och det finns anledning att även i framtiden fortsätta satsa på svensk kärnkraft.

Att alliansregeringen öppnar för att ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer är mycket välkommet och en stor seger för svensk konkurrenskraft. För svenska företags konkurrenskraft och för svensk basindustri som sysselsätter upp till 300 000 människor är tillgången till en stabil och trygg energiförsörjning direkt avgörande. Samtidigt är det viktigt att alltid våga lyfta blicken bortom det omedelbara och redan nu möjliggöra framtidens energimarknad i Sverige.

I dag står kärnkraften för nästan hälften av Sveriges energibehov, och för att kunna möta framtidens allt större energibehov bör det därför ske en ansvarsfull utveckling av kärnkraften. Lösningen måste också vara kostnadseffektiv utan att belasta skattebetalarna. Det är viktigt att inte statliga stöd eller subventioner påräknas för detta. Om intresset finns skulle Sverige kunna bli ett föregångsland i Europa och världen med konkurrenskraftig och säker tillgång till klimatsmart energiproduktion. Sverige har stora möjligheter att nå ett överskott av klimatvänlig el för export, vilket skulle minska koldioxidutsläppen i Europa.

Det är samtidigt ofrånkomligt att kärnkraften kommer att vara en stark, viktig och realistisk grundpelare under en överskådlig framtid.

Ett fortsatt lagande och lappande av alla åldrande befintliga reaktorer kommer att orsaka allt större problem de kommande åren.

Fler driftstopp riskerar att leda till lägre effektivitet, högre elkostnader och på sikt sämre säkerhet. En bättre lösning vore istället att energibolagen börjar ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya. Svenska industriföretag arbetar i dag hårt med energieffektivisering och minskad elkonsumtion, men det är ohållbart att tro att det går att spara sig ur växande elbehov.

Eftersom riksdagen nu beslutat att befintliga reaktorer kan ersättas med nya, bör frågan om en fortsatt långsiktig strategi för klimatvänlig och ekonomiskt hållbar energiproduktion ses över. Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kärnkraftens betydelse för svensk energiförsörjning.

Stockholm den 21 oktober 2010

Jenny Petersson (M)

Henrik von Sydow (M)

Anne Marie Brodén (M)

Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)