Styrning av och uppföranderegler för statligt ägda företag

Motion 2003/04:N295 av Ulf Holm och Yvonne Ruwaida (mp)

av Ulf Holm och Yvonne Ruwaida (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om styrning och uppföranderegler för statligt ägda företag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett statligt ägande alltid skall utövas med klara ägardirektiv och ett aktivt ägarinflytande samt uppfylla vissa uppföranderegler.

Motivering

Tyvärr har statligt ägande ibland kommit att förknippas med osunt uppförande när det gäller att värna miljön, skattemoralen eller konkurrensneutraliteten, ja till och med när det gäller värnandet att mänskliga rättigheter. Statligt ägande har ibland också kommit att förknippas med dålig service och med ett osunt utnyttjande av kundernas beroende­ställning.

Fyra exempel avsedda att visa vad som åsyftas:

  1. Det av staten helägda Vattenfall AB har gått in som ägare av ett kraftföretag i Tyskland som är engagerat i brytning och förbränning av brunkol. Detta bryter mot de miljökrav som ställs i Sverige och har lett till en fördrivning av innevånarna i byn Horno!

  2. Ett dotterföretag till det av staten helägda Posten genomförde en företagsförsäljning utomlands för att kringgå den svenska skattelagstiftningen och minska sin skatt till svenska staten!

  3. Det av staten helägda SJ (och Banverket) har i ett flertal fall inte lyckats driva tågtrafiken enligt gällande tidtabell, utan passagerarna har på vissa sträckor under avsevärd tid drabbats av starkt försenade och överfulla tåg eller helt inställda tåg.

  4. Vattenfall AB (igen) som är den dominerande aktören på den svenska elmarknaden har tillsammans med Svenska kraftnät misslyckats både med att hjälpa sina kunder att effektivisera och därmed minska sin energianvändning och med att bygga ut förnybara energikällor samt med att se till att det finns tillräckligt med reservkraft för att täcka energi- och effektbehoven under torrår. Bokstavligen som grädde på moset medverkar Vattenfall nu till stora prishöjningar på el och tjänar därigenom pengar på sin försumlighet. Kunderna drabbas både av prishöjningarna och av momsen på pris­höjningen. Alla drabbas av ökade utsläpp av växthusgaser. Detta exempel visar också både att staten varit slapp, försumlig eller oskicklig i sin ägarroll i Vattenfall och att staten ökar både sin avkastning från företaget och sina skatteintäkter, på bekostnad av medborgarnas intressen, bl a den trygga och miljöanpassade energiförsörjning som riksdagen beslutat om.

Det är helt uppenbart att staten måste vara mycket mer aktiv och drivande både genom ägardirektiv och genom medverkan i styrelserna i de företag man äger, särskilt där staten är ensam ägare. Ägardirektiven måste utformas så att varje företag fullt ut, utan tricksande och glidande, följer och lever upp till svenska lagar och direktiv, EU:s direktiv och de konventioner och internationella överenskommelser som Sverige har ingått. Företagens agerande måste också leva upp till de demokratiska, moraliska, personalpolitiska och sociala mål som riksdagen antagit. Det måste helt enkelt tas fram förslag till uppföranderegler för statligt ägda företag. Den statliga revisionen bör kontrollera och årligen rapportera hur reglerna följs.

Dessutom måste staten för varje statligt ägt företag ge direktiv om att företaget ska uppfylla de särskilda motiven och skälen för att staten startat företaget eller gått in som ägare. Statens representanter i de statligt ägda eller delägda företagens styrelser måste aktivt och professionellt verka för att de statliga ägardirektiven efterlevs och att även företagets ledning uppfyller ägardirektiven och har den kompetens, moral och ledarstil som erfordras. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 oktober 2003

Ulf Holm (mp)

Yvonne Ruwaida (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)