Studiebidrag

Motion 2021/22:3338 av Anna-Belle Strömberg och Jasenko Omanovic (båda S)

av Anna-Belle Strömberg och Jasenko Omanovic (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att verka för en höjning av bidragsdelen i studiestödet när ekonomin medger det, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är ljus, anställningsplanerna är på mycket höga nivåer och för att alla grupper i samhället ska kunna bli anställningsbara behöver vi ge alla människor reella möjligheter att delta i utbildning och kompetensutveckling så att man kan få in en fot på arbetsmarknaden.

Det är glädjande att regeringen i BP22 satsar på utökar praktikplatserna, skjuter till pengar till introduktionsjobb mer resurser till yrkesinriktad vuxenutbildning, kombinationsutbildningar, nystartsjobb och extratjänster.

I BP22 finns ett omställningsstudiestöd, men det riktar sig enbart till dom som redan jobbar.

Steget att påbörja en utbildning och ta studielån kan upplevas som olika stort för olika människor. Tyvärr spelar fortfarande samhällsklass och bakgrund stor roll för utbildning. Ett generöst och flexibelt studiestödssystem har en central roll för att bryta dessa mönster. Vår utgångspunkt är att det ska vara möjligt att klara sin försörjning under studietiden. För flera grupper av studerande är det inte möjligt att kombinera studier med arbete, eller innebär så stor ansträngning att studier eller familjeliv blir starkt lidande. Det gäller till exempel studerande med barn, studenter med funktionshinder och studenter med hög andel schemalagd tid under sina studier. Att arbete vid sidan om studierna inte ska vara en förutsättning för att klara privatekonomin är närmast avgörande för att högre utbildning ska vara en möjlighet för alla.

Vi Socialdemokraterna anser därför att det finns ett behov av att verka för en höjning av bidragsdelen i studiestödet när ekonomin så medger.

Anna-Belle Strömberg (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)