Strategiska hamnar

Motion 2009/10:T369 av Billy Gustafsson m.fl. (s)

av Billy Gustafsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Norrköpings hamn bör pekas ut som en av Sveriges strategiska hamnar där staten i infrastrukturplaneringen studerar förutsättningarna för ett ökat ansvar för planering och finansiering av infrastrukturinvesteringar.

Motivering

De totala godstransporterna ökade med 20 procent under perioden 1990 – 2003 och har sedan dess fortsatt öka. Godstransporter på väg står för en stor del av ökningen. Miljöskäl talar för att det är önskvärt att fler godstransporter kan ske som sjö- och järnvägstransporter.

EU:s utvidgning har inneburit förändrade förutsättningar för de nordiska ländernas transportsystem. Sjöfartens betydelse för den ekonomiska integrationen kring Östersjön har ökat.

För att lyckas åstadkomma ett väl fungerande och miljövänligt transportsystem krävs bland annat en sammanhållen politik där svenska hamnar har en nyckelposition.

Det bör för godstransporter pekas ut ett antal strategiska hamnar. För dessa bör planering av infrastruktursatsningar inom sjöfarten samordnas med den som finns för vägar och järnvägar. Sjöfartsverket ges ett ökat ansvar för farledsanslutningar till dessa hamnar.

De ur strategisk synpunkt utpekade hamnarna måste ges en särställning vid prioritering av statliga infrastrukturinvesteringar.

Hamnstrategiutredningen gjorde en omfattande och väl genomförd kartläggning av det svenska hamnsystemet. Det är viktigt att nu fullfölja utredningens förslag om strategiskt viktiga hamnar.

Norrköpings hamn är en av landets största hamnar, där det hanterade godsvärdet utgör en betydande del av det samlade varuvärdet av import och export över Sveriges hamnar. Hamnen har av trafikverken (Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket) och näringslivet pekats ut som en av fyra betydelsefulla intermodala noder inom den nordiska triangeln.

Norrköping och Linköping utgör tillsammans med de elva övriga kommunerna i östgötaregionen grunden för Sveriges fjärde storstadsregion. Denna samverkan leder till dynamisk tillväxt i regionen.

Mot denna bakgrund är det angeläget att Norrköpings hamn pekas ut som en av Sveriges strategiska hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering och finansiering av infrastrukturinvesteringar för sjöfarten.

Stockholm den 1 oktober 2009

Billy Gustafsson (s)

Aleksander Gabelic (s)

Anne Ludvigsson (s)

Johan Löfstrand (s)

Louise Malmström (s)

Sonia Karlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)