Strategi för utbyggnad av laddinfrastruktur och elvägar

Motion 2021/22:1883 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för laddinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för elvägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Transporter är helt avgörande för vi människor ska får våra liv att fungera. Likadant är det med transporter av gods. Det handlar om att kunna åka till och från arbete och studier såväl som att kunna resa på semester eller att hälsa på släkt eller vänner. Ibland sker resan med cykel eller buss, en annan gång med flyg och en tredje gång med en bil. Alla transportslag behövs och kompletterar varandra. På samma sätt är det med de transporter som behövs för näringslivet och den offentliga sektorn.

Fordonsindustrin utvecklar nu ny teknik med en väldigt hög hastighet. Forskare, utvecklingsingenjörer och andra arbetar med kraft för att bidra till hållbara transporter genom bland annat minskad bränsleförbrukning och utsläpp. Viktreduktion, förnybara drivmedel och elektrifiering är tre exempel på lösningar som stegvis utvecklas. En annan viktig sak är utvecklad säkerhet med olika former av både aktiva och passiva säkerhetssystem för att minska allvarliga skador och dödsfall i trafiken.

Fordonsbolag talar om en snabb övergång till helt elektriska fordon. Takten är väldigt hög. I bilhallarna finns allt fler elbilar. Möjligheterna är stora, både med hybrider och ren eldrift. Laddningen kan ske hemma, på jobbet, vid bussens ändhållplatser eller längs med vägarna. Utbyggnad av laddstationer sker på bred front. Utvecklingen av rena elvägar går inte lika snabbt. En särskild utmaningar med elvägar är att dessa till skillnader från laddstationer i anslutning till vägarna istället finns i eller på de vägar som är statliga eller ägs av andra såsom kommuner. För att elvägar ska kunna bygga ut krävs därför ett nära samarbete mellan Trafikverket och andra intressenter. Huruvida elvägar är rätt lösningar för Sverige bör avgöras tekniskt och kommersiellt av experter och inte av politiker. Däremot är det rimligt att staten givet ansvaret för det statliga vägnätet överväger att ta fram en strategi för arbetet med elvägar i Sverige. På samma sätt finns ett uppenbart behov av att se hur det viktiga arbetet med laddinfrastruktur kan samordnas. Ett tydligt exempel är att laddning av en större mängds personbilar eller tunga fordon kräver stora mängder elektrisk effekt samtidigt som delar av Sverige drabbats hårt efter att regeringen med dåliga energipolitiska beslut försatt Sverige i akuta elproblem. För att lyckas med elektrifieringen krävs krafttag och samordning. Det gäller el, men även laddning med olika former av gasbränslen såsom vätgas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)